پراهيچ: چه رادو باشد چه بيرانوند، گل ميزنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ايگور پراهيچ كه در هفتههاي اخير يكي از بهترينهاي نفــت تهران بود، حالا خودش را براي بازي با صدرنشين ليگ برتر آماده كرده. مقابل پرسپوليس كه اگرچه چند بازيكن اصلي خود را در اختيار ندارد اما سرشار از انگيزه است تا به پيروزي و 3 امتياز دست پيدا كند. پراهيچ در مورد بازي هفته بيســت و ســوم ليگ برتر، وضعيت نفت تهران و ... صحبت ميكند.

از شــرايط خودت بگو. آماده اين بازي هستي؟

البته كه آمادهام. من يك فوتباليست حرفهاي و هميشــه آماده بازي هستم. برايم هم فرقي نميكند مقابل پرســپوليس بازي داشته باشيم يا پديده و سايپا.

روي نقاط ضعف و قوت پرسپوليس كار كردهايد؟

در چنــد روز اخير تنهــا روي مرور كارهاي تاكتيكي خود تمركز كردهايم چون همــه ما بازيهاي زيادي از پرســپوليس را ديدهايم و آنها را به خوبي ميشناسيم.

پرســپوليس بازيكنــان خوب و ســريعي در خط حملهاش دارد. به نظر ميرســد نفت روز سختي بخصوص در ضدحمــلات حريــف در پيش خواهد داشت. نظرت در اين خصوص چيست؟

بله، همينطور اســت. پرسپوليس نه تنها در خط حمله بلكه در تمامي پســتها بازيكنان خوب و باكيفيتي دارد اما در مقابل ما هم بازيكنان باكيفيت و باتجربهاي داريم. فكر ميكنم امروز بازي خوب و زيبايي براي تماشاگران و هواداران خواهد شد.

تو چند بار ســابقه بــازي مقابل پرسپوليس را داشتهاي. خطرناكترين مهاجم پرسپوليس كه تاكنون مقابلش بازي كردهاي، كدام بازيكن بوده؟

بله، من چندين بار مقابل پرسپوليس بازي كردهام كه هر بار بازيهاي فوقالعادهاي از آب در آمــده. نميتوانم از مهاجم خاصي نام ببرم چــون به اعتقاد من پرســپوليس به صورت تيمي و گروهي قدرتمند اســت، درســت هماننــد نفــت. البته هــر دو تيم بازيكنــان بزرگي در تركيــب خود دارند اما يك بازيكن بدون تيم نميتواند كاري كند.

اگر رادو امــروز در درون دروازه سرخپوشان بايستد، دوست داري به او گل بزني؟

رادو دوست خيلي صميمي من است و اميدوارم امروز درون دروازه پرســپوليس قــرار بگيــرد. او دروازهبان ســختكوش و فوقالعادهاي است. رادوشوويچ يك حرفهاي تمام عيار است اما چه او بازي كند، چه نكند همانند هميشــه به فكر گل زدن هستم. با اين وجود مهم تيم اســت و ميخواهم كه با ارائه يك بازي خوب به پيروزي برسيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.