كاظمي: ايثار كردم ماشينسازي را تحويل گرفتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به رغم شكســت ماشــين سازي برابر استقلال خوزستان فرهاد كاظمي سرمربي ماشينســازي كماكان اعتقاد دارد كــه تيمــش در ليــگ برتر باقي ميماند.

فرهــاد كاظمي بعد از شكســت تيمش مقابل استقلال خوزستان گفت: «قبــل از هــر چيز ايــن پيروزيهاي استقلال خوزستان را به كل مردم ايران تبريك ميگويم چون ما هم ســربلند شــديم. درباره بازي بايد بگويم كه تيم حريف انرژي خوب و روحيه مضاعف و ابزار مناسب را براي ضدحمله دارد. در نيمه اول روي يك اشتباه كوچك گل خورديم. در نيمه دوم توقع برد داشتيم و اينكه نتيجــه را برگردانيم اما بحث بردن ســوا است و بحث ديگر استرسي اســت كه از نظر روحي رواني روي تيم اســت. ابزار لازم براي بــردن ما امروز مهيا بود و بايد بگويم كار بازيكنانم در نيمــه دوم خوب بود اما در گل زدن به توفيقي نرسيديم و اين شانس از ما دور بود.»

وي ادامــه داد: «مطمئنــاً در بازيهــاي بعــد بايد تــلاش كنيم تا بتوانيم نتيجــه بگيريم تا در ليگ برتر بمانيم كه قطعــاً ميمانيم. ما 8 امتياز از صبا عقب هستيم اما اگر شانس با ما يار باشد و بازي كه در نيمه دوم انجام داديم را انجام بدهيم، شكي در ماندن ما در ليگ برتر وجود ندارد.»

سرمربي ماشينســازي در پاسخ به ســوال خبرنگاري مبنــي بر اينكه اســتقلال خوزســتان با تيم اصلياش بازي نكــرده بود و چنــد بازيكن اين تيــم غايب بودنــد، افزود: «مــا با تيم بازي كرديم نــه بازيكن. تركيب اصلي اســتقلال خوزســتان هميني بود كه بازي كرد، 4 بازيكن ما هم نبودند، پيام صادقيــان، بهمن كامــل و... هم امروز نبودند و مــا بايد بگوييم كه نصف تيم ما هم نبودند امــا من درباره يار حرف نميزنم بلكه بحث من تيمي اســت و الان هم حرف ســادهاي زدم، اميدوارم استقلال خوزستان در مرحله بعد ليگ قهرمانان موفق باشد.»

وي در مورد اينكه بــه بقاي تيم ماشينســازي در ليگ برتــر اميدوار است يا نه گفت: «روي بازيهاي آينده حساب كردهايم.»

كاظمي در مورد اينكه اولتيماتومي به او داده شده يا نه اظهار داشت: «مگر زماني كه تيم را تحويل گرفتم اين تيم قهرمان جام باشگاههاي آسيا بود؟ ايثار كــردم كه تيم ته جدولي را گرفتم و با توجه به پتانسيلش تيم را گرفتم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.