پورمحمد: بازي بدون پرشورهاي آباداني جذاب نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

صنعت نفت آبادان از حضور تماشــاگرانش در دو مســابقه مقابل پيكان و پرســپوليس محروم شده و اين موضوع باعث ناراحتي بازيكنان اين تيم شــده اســت. تا آنجا كه محمد پورمحمــد، مدافع اين تيم درباره اين محروميت ميگويد: « فوتبال بدون تماشاگر هيچ لذتي ندارد، ما در اين بازي غريبه بوديم و يار دوازدهم خود را نداشتيم. اميدوارم باشگاه صنعت نفت در خصوص بازي بعدي با پرسپوليس نامه نگاري لازم را انجام دهد تا در آن بازي از وجود هواداران پرشــور خود بهره ببريم، چرا كه همه ديدند بازي بدون پرشــورهاي آباداني هيچ جذابيتي نداشت.»

پورمحمد درباره بازي تيمش مقابل پيكان تهران توضيح ميهد: « خدا را شــكر بازي خوبي انجام داديم و مستحق اين پيروزي بوديم. ما توانستيم چندين بار دروازه حريف را تهديد كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.