جذابيتهاي يخنوردي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نام يخنوردي را بارها شنيده بوديم اما از آموزش اين رشته ورزشــي شــايد هيچ تصويري در ذهنمان نبــود. اما اين تصوير كه در ميگون به ثبت رســيده، به ما كمك ميكند آشناتر شويم با رشــتهاي كه حتما خيليها براي ورود به آن مشــتاقاند و به اندازه ما بياطــلاع. يخنوردي يكي از شاخههاي مستقيم كوهنوردي است و اساس آن، درگيري با آبشــارها و يخچالهاي طبيعي يا مصنوعي و گذر از آنها اســت. جالب اينكه اخيرا در ايران مدارسي راهاندازي شده براي آموزش يخنوردي كه در اين زمستان بيش از هميشه خواهان داشت. بوسه بر پيشاني فوتبال جذابترين اتفاق بازي جمعه ملوان و فجرسپاســي همان بوســهاي بود كه محمد مايليكهن بر پيشــاني غلامحسين پيرواني زد. اين نهايت احترام حاجي مايلي بود به مردي كه بازيكنان بزرگي را به فوتبال ايران هديه كرده و به اندازه همه آن بازيكنان، محبوب است. مايليكهن با اين رفتارش ثابت كرد كه فوتبال را بهانهاي براي دوستيها قرار داده، كه فوتبال و زرق و برقهاي ناتمامش هنوز باعث نشده آنها به هم توهين كنند و با هر برد و باخت شخصيت يكديگر را زير سوال ببرند. مايليكهن به استقبال ميهمان شيرازياش رفته بود و بوسهاش بر پيشاني شاغلام، درس تازه او بود براي جوانهاي شهرتطلب اين فوتبال. درسي فراتر از فوتبال. اين روزها بزرگترين آرزوي حاجي مايلي رساندن ملوان به ليگ برتر و هدايت اين تيم در ليگ برتر است و شاغلام هم همين كه فجرسپاسي را با همه نداريهايش در ليگ يك نگه دارد، مثل اين است كه قهرمان شده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.