از آن هياهو تا اين سكوت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

گفته می شود كيروش به مديران فدراسيون فوتبال قول داده كه برگردد و در تيم ملي ايران به كارش ادامه دهد اما نه تنها تا امروز هيچ خبر رســمي در اين رابطه نشــنيدهايم، بلكه بيش از هميشه روي نام كارلوس كيروش بهعنوان يكي از دو گزينه نهايي سرمربيگري تيم ملي آفريقاي جنوبي مانور ميشود. جدا از آنچه رســانههاي آفريقايي ادعا كردهاند، يكي از رسانههاي الجزايــر هم گفته مرد پرتغالي ترجيح ميدهد به جاي بازگشــت به ايران، بخــت خود را براي حضور در جــام جهاني با يك تيــم آفريقايي بيازمايد. قرار بود ديروز ســرمربي جديد آفريقاي جنوبي معرفي شــود اما همزمان با سكوت كيروش و فدراسيون فوتبال درباره ادامه همكاريشان، آفريقاييها اعلام كردند براي حضور ســرمربي جديد در كنفرانس مطبوعاتي، معارفه به هفته آينده موكول شــده است. حالا برخي تحليل كردهاند كه اين تاخير به خاطر قطعي نشــدن تكليف كيروش با فدراســيون ايران است و اين وسط ســكوت مهدي تاج هم به شــايعات دامن زده است. البته رييس فدراسيون فوتبال پيشتر به صراحت گفته بود كيروش جايي نميرود و با هيچ تيمي هم مذاكره نداشــته اما خود او هيچ واكنشــي به اين خبرها نشان نداده؛ نه بازگشــتش به ايــران را تاييد كرده و نه خبر ســرمربيگرياش در تيم ملي آفريقاي جنوبي را. اين البته شــايد يك ترفند اســت براي اينكه به مديران فدراســيون ثابت كند پيشنهادي كه آن را ادعا كرده، واقعي و رسمي است. حــال آنكه او براي فســخ قراردادش بايد يك ميليــون دلار غرامت بدهد و شــايعهها ادعا كردهاند كــيروش اين را هم با فدراســيون فوتبال آفريقاي جنوبي هماهنگ كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.