به فكر تيمملي هم باش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شود و براي همين از او خواسته است يك برنامه روزانه در مورد فوتبال ردههاي پايه در تلويزيون چين داشــته باشــد. برنامه بكام قرار است در 400 هزار مدرسه فوتبال در سراسر چين پخش شود و تخمين زده شده كه چيزي در حدود 971 ميليون مخاطب داشــته باشــد. ايده ساخت ايــن برنامه كه آديداس حمايتش ميكنــد، متعلق به تام باير آمريكايي است كه آموزشهاي مربيگرياش در شرق آسيا طرفداران زيادي دارد. اين اما تنها خواســته چينيها از ستاره پيشين تيمملي فوتبال انگليس نيســت چرا كه دولت چين از بكام خواســته فهرستي محرمانه متشكل از 40 فوق ســتاره دنياي فوتبال را با نفوذ خود به فوتبال باشگاهي اين كشور دعوت كند. همچنيــن هر گونه فعاليت تجــاري بكام و شــركاي او در خاك چين معــاف از ماليات خواهد بود و بكام حق دارد هر تعداد آكادمي فوتبال با اســتانداردهاي جهاني كه بخواهد در خاك چين تاسيس كند؛ البته به شرط آنكه اولويت با تربيت نيروهاي جوان چيني و برگزاري كلاسهاي بينالمللي مربيگري و بازيگري در فوتبال باشد. در پيغام اوليه چينيها براي بكام به اراده جدي چين براي قهرماني در جام جهاني فوتبال اشاره شده و آمده است: «چين در كمتر از نيم قرن ديگر به قدرت شماره يك فوتبال در دنيا تبديل خواهد شد». درگيري در جريان تمرين، داســتان جديد بازيكني بود كه اين روزها غرق در مســائل حاشــيهاي است؛ مسائلي كه روز به روز تواناييهاي فني و محبوبيت او را زير سوال ميبرد. اخراج رامين رضاييان اتفــاق عجيبي نبود اما وقتي متعجبمان كــرد كه رييس فدراســيون فوتبال در خصــوص آن اظهارنظر كــرد. تاج با ســرمايه ملي خواندن رضاييان گفته بود: «شخصا اميدوارم مشكل او حل شــود تا بتواند در پرسپوليس و تيمملي موثر باشد ». ايــن اظهارنظر حتما براي حمايــت از تيمملي بوده اما در فضاي فعلي كه شــائبه حمايتهاي ويژه براي قهرمان كردن پرســپوليس در اين فصل وجود دارد، تعبيرهاي نــه چندان مناســبي در جامعه و فضاي مجــازي به دنبال خواهد داشــت. حتي بايد به علي دايي هم حــق داد كه در كنفرانسهاي پيش و پس از بازي پرسپوليس و نفت با تكيه به همين اظهارنظر تاج تيغ تيز انتقاداتش را به سوي فدراسيون فوتبال و مسوولان آن نشانه بگيرد. پرســپوليس در اين فصل عملكرد خوبي داشــته و مدعي اصلي قهرماني است اما خيليها تلاش كردهاند اين موفقيت را زير ســوال ببرند كه حرفهاي رييس فدراسيون هم ميتواند به اين بحث ها دامن بزند. پس بهتر اســت او كه اين روزها در مسندي نشسته كه از نگاه منتقدانــش وضايف مهمتری دارد، چنين شائبههايي را حداقل با حرفهايش تقويت نكند. اندكي دقت و تامل در گفتار يا استفاده از يك راهنما و مشــاور كمترين تدبيري است كه ميتواند در اين روزهاي حساس ليگ، فضاي پاكتر و دور از شائبهها را براي فوتبال پرحاشيه ايران به ارمغان آورد. بهتر اســت مهدي تاج هم به جاي حل مشــكلات باشــگاهها و بازيكنان حاشيهسازي كه تصميمگيري درباره آنها حق سرمربيشــان اســت، بــه فكر رفع حواشــي تيمملي، حل مشــكلات كارلوس كيروش و برگزاري اردو و بازيهاي تداركاتي مناســب براي تيمملي باشد، نه پرداختن به مسائل داخلي باشگاهها و بازيكنانشان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.