برانكو و دايي درخت كاشتند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

حالا كه اين نهالهاي مهرباني به دست مربيان پرسپوليس و نفت كاشته شدهاند، اميدواريم بازي امروز دو تيم هم بدون حاشيه و جنجال باشد و پر از مهرباني. بهانه كاشت اين نهالها، روز درختكاري بود كه امروز است. به مناسبت اين روز، سازمان ليگ فوتبال ايران برنامههاي ويژهاي در نظر گرفت كه يكي از آنها همين كاشــت نهال به دســت دو تن از محبوبترينهاي فوتبال ايران بود؛ برانكو و علي دايي. برانكو بعد از پرســش و پاســخش با خبرنگاران در كنفرانس پيش از بازي با نفت، در باغچه مقابل سازمان ليگ يك نهال كاشت و علي دايي هم پيش از آنكه به سالن كنفرانس برود همين كار را تكرار كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.