معامله با دزدها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

روزي كه مسابقات قهرماني آرژانتين متوقف شد، 28 آذرماه بود و ميگفتند با كمك 21 ميليوني دولت اين كشور به فدراسيون فوتبال، اين بازيها از جمعه آغاز میشــود اما اين اتفاق نيفتاد. آخرين مســابقهاي كه در آرژانتين برگزار شد، به تاريخ 27 آذر برميگــردد. يعني 79 روز اســت كه اين كشــور برگزاري هيچ فوتبالي را به خود نديده اســت. در واقع اين بازيكنان حاضر در ليگ آرژانتين بودند كه به دليل پرداخت نشــدن دستمزدشان حاضر به حضور در بازيها نشــدند. به نوشته روزنامه آرژانتينی اوله، براي نخســتين بار بازيكنــان آرژانتيني تصميم گرفتند به دليل پرداخت نشدن دستمزدشان در چهار ماه اخير در ليگ به ميدان نروند. اين تصميم در جلسه پنجشنبه كاپيتانهاي تيمها گرفته شد و جلسه بعد از آن هم كه با حضور مسوولان فدراسيون فوتبال آرژانتين و اتحاديه بازيكنان اين كشور برگزار شده بود، به نتيجه نرسيد. جالب اينكه سرخيو مارچي ستاره پيشين تيمملي فوتبال آرژانتين كه عضو اتحاديه بازيكنان فوتبال اين كشور هم هست، در اين راه با بازيكنان همراه شده و در جلسه با مسوولان فدراسيون فوتبال اين كشور هم مخالفت خود با برگزاري بازيها تا پرداخت دستمزد بازيكنان را اعلام كرد. مارچي در اين رابطه گفت: «تا دســتمزدها پرداخت نشود، نبايد بازيها از سر گرفته شود.» ديگر ستاره سالهاي دور فوتبال آرژانتين كه يكی از آنها مارادوناست با مارچي و بازيكنان معترض مخالف است. اين گروه از پيشكسوتان می گويند: «نبايد با دزدها مذاكره كرد. آرژانتين به برگزاري مسابقات فوتبال نياز دارد. بازيكن اهميتي ندارد. آنها تنها دنبال پول هستند. تعجب ميكنم چرا با اين دزدها مذاكره ميكنند و مارچي خواسته بازيها متوقف شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.