نترس پروفسور

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شــرايط امروز را برانكو پيشتر هرگز تجربه نكرده بود و شايد از اين به بعد هم در چنين مخمصهاي گرفتار نشــود. در روزهاي گذشــته حتما مدام به اين فكر ميكرده كه تركيب يازده نفره پرســپوليس بــراي بازي با نفت را چطور جور كند و البته اين را ميدانيم كه حتي اگر قرمزها بازنده اين نبرد باشند، پروفسور اين شكســت را هرگز به دستهاي خالياش ربط نخواهد داد. پرســپوليس البته ماههاســت از كمبود بازيكن رنج ميبرد و با همين شرايط صدرنشين شده اما داستان بازي امروز، كمي متفاوت است. ماهيني، انصــاري، اميري و كاميابينيا نميتوانند مقابل نفت به ميدان بروند و رامين رضاييــان هم به خاطر بيانضباطيهايش فعلا حق همراهي پرســپوليس را نــدارد. اين يعني براي مرد كروات چارهاي نميماند جز اينكه به جوانهايي كه تا امروز بازيشان نميداد، اعتماد كند. همان جوانهايي كه چون بدون تاييديه او به پرســپوليس آمدند، ماههاست روي نيمكت مينشينند و هرگز به آنها فرصت بازي داده نشــده است. البته برانكو ميتواند علي عليپور را به جاي اميري به بازي بگيرد- كه قطعا چنين خواهد شد- و يا به كرملاچعب ميــدان بدهد. گرفتاري بزرگتــر او اما مربوط به خط دفاعي اســت. جايي كه انصاري و ماهيني جايشــان خالي مانده و آقاي ســرمربي مجبور است بازيكناني را به جاي آنها بنشــاند كه پيشتر هرگز به آنها اعتماد نكرده بود؛ بازيكناني مثل حامد آقايي، احسان علوانزاده و حتي آرامطبع كه برانكو اگر نترسد و به آنها ميدان بدهد، چه بسا كشف بزرگ ديگري را به نام خود ثبت كرده و بتواند يك صادق محرمي جديد را رو كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.