اميد و اميدواران

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

درشــتترين تيتر يك ســال پيش يعني «جوانههاي آبي» را هديه كرديم به اســتقلال كه با جوانهايش راهآهن را شكســت داده بود. اســتقلال اميدوار ماند و اميدهاي برانكو پررنگتر شد. او به كودكان بيسرپرســتي كه به ديدارشــان رفته بود، وعــده داد كه آخر فصل دوباره به ديدار آنها ميرود و اين بار با در دست داشتن جام قهرماني. قهر فرهاد كاظمي از پديده و قرار گرفتن نام احسان حاجيصفي در تيم منتخب هفته بوندسليگا هم ديگر خبرهاي مهم اين روز بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.