رؤياي فتح جام جهاني با برنامههاي بكام

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعــد از بازار جهاني، چينيها حالا براي جــام جهاني فوتبال دندان تيز كردهاند. ميخواهند جاي پاي بزرگان قدم بردارند و براي همين اســت كه مرد ثروتمند فوتبال بريتانيا را به همكاري دعوت كردهاند. اين چيزي است كه نشريه ميرر هم نتوانسته ناديدهاش بگيرد و نوشته: «ديويد بكام از اين پس به صورت روزمره در يك برنامه كه در تلويزيون دولتي چين روي آنتن ميرود، حاضر ميشــود و آنجا يكســري درسهاي مربيگري براي پرورش بازيكنان مستعد جوان اين كشور ارائه ميكند. اين يكي از اقداماتي اســت كه دولت چين براي ارتقاي سطح فوتبال اين كشور در آينده و نزديك شــدن به رؤياي قهرمانياش در جام جهاني انجام داده اســت. رييس جمهور چين كه علاقهمند به فوتبال هم هســت، از بكام دعوت كرده بود به خاور دور ســفر كند و در اين كشــور بهعنوان يك كارشــناس مشغول به كار شود كه كاپيتان پيشين تيمملي انگليس هم پيشنهادش را پذيرفته است». بكام و رييس جمهور چين ســال 2012 در حاشيه بازي تيم بسكتبال لسآنجلس ليكرز با يكديگر ملاقاتي داشــتند و رابطه دوستانهشــان از همان موقع آغاز شد. ژي جينگپينگ كه رؤياي قهرماني در جام جهاني فوتبال را در ســر ميپروراند و اين جام را به مردم كشورش وعده داده، اميدوار است بكام بتواند الهامبخش نســل بعدي فوتباليستهاي چين

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.