جامجهاني با دوربين خط دروازه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

رييــس فيفا ادعا كــرده كه اســتفاده از دوربين خــط دروازه بــراي كمك به داوران در بازيهاي جامجهاني 2018 روســيه امكانپذير اســت. جياني اينفانتينو در جلسه مديران بينالمللي فوتبال در لندن اعلام كرد احتمال اســتفاده از تكنولوژي ويديو كه پيشتر در بازيهاي دوستانه ايتاليا- فرانسه و آلمان- ايتاليا استفاده شده بود، وجود دارد: «اين كار امكانپذير است زيرا سه ماه پيش هم اين تجربه را داشــتيم. شواهد مثبت هستند. تنها بايــد داوران در اين زمينه تمرين كنند تا با سيســتم هماهنگ شــوند. در اين باره مطمئن هستم. استفاده از تكنولوژي ويديو، شــرايط را عالي نميكند اما تاثير منفي ندارد. در هر زمان كه از اين تكنولوژي اســتفاده شود، تصميم درستتري گرفته خواهد شــد. درباره اســتفاده از اين تكنولوژي ابتدا نگران بوديم اما با آزمايش كردن آن، مطمئنتر شــديم.در جلسه مديران فوتبال درباره تغييرات سيســتم پنالتي در فوتبال بهبود بخشــيدن به مسائل اخلاقي در فوتبال هم بحثهايي صورت گرفت».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.