دايي: مالكان نفت پوچ هستند

Iran Varzeshi - - صفحه اول - سعيد آقايي ‪Saeed Aghaee‬

پرســپوليس مدتهاست اســبش را براي قهرماني زين كرده و چهارنعل به سوي جام ميتــازد. تيمي كه متفاوت از همه روزهــاي دور و نزديكش، يك فصل رويايي را تجربه ميكند و هيچ شــباهتي به ماتمكدهاي كه علي دايي و پس از او حميد درخشان ســاخته بودند، ندارد. پرسپوليس امروز نتيجه ثبات و البته ماندن پاي انگارههاي برانكو ايوانكوويچ اســت؛ همو كه ميراثدار تيم ورشكســتهاي بود كه چند آشپز بيسليقه آن را پختــه بودند اما برانكو با همان حوصلهاي كه از او ســراغ داريم، آرام آرام آن را از نو ســاخت و ويرانه ديروز را بدل به عمارت نوســاز چشــمنوازي كرد كه حالا دل از همه ميبرد. عمارتي كه حتي با وجود برخي از اشــتباهات ريز و درشت و البته برخي از كج ســليقگيهاي معمارش، باز هم به اندازهاي با صلابت است كه در قبال تكانههاي گاه و بيگاه و تندبادهاي ريز و درشت باز هم فرو نميريزد.

پرســپوليس اما در كليديترين مقطع از فصل، بهترين نتايج را كسب كرده. آنچه لازمه يك تيم موفق و قهرمان است. تيمي كه در پيچ تند قهرماني چهار هفته سخت را پشــت سر گذاشت و البته با موفقيت از اين تنگه گذر كرد. برد تراكتور، سپاهان و حالا نفت به اندازهاي مهم و آرامشبخش بودند كه حتي لغزش بزرگ در گردنه شــهرآورد با همه ابعاد منفياش نيز پرســپوليس را به قعر دره ناكامي هل نداد تا ارتش سرخ با يك سكته خفيف دوباره در مسير قهرماني با همان شتاب حركت كند. مسيري كه نهايت و انتهاي آن بالا بردن جام است.

كليد عاقبت بخيري در اين مســير و رسيدن به قله، پيروزي در نبردهايي است كه هيچ نشــانهاي از موفقيت به چشم نميخورد. روزهايي كه تيم به زمين سفت ميرسد و مجموعهاي از اتفاقات و حوادث پيشبيني نشــده و حتي پيش بيني شــده، شــما را در منگنــه قرار ميدهند اما در اين منگنه و در حاليكه هيچ مفري يافت نميشــود و كورســوي اميدي به چشــم نميخورد، باز هم مجالي براي تسليم نيست. تيمي كه به اندازهاي رويين تن شــده كه در بحرانهاي ريز و درشــت نيز هرگز دستها را به نشانه تسليم بالا نميبرد و از مهلكه فرار ميكند.

بــازي با نفت مصداق عيني اين گزاره اســت. تيمي كه در غياب 6 بازيكن كليدي و اصلــي خود با يك تركيب ناهمگون و نونوار كه برخي از مهرههايش نخســتين بازي خــود را در تركيب اصلي تجربه ميكردند و يــك نيمكت خالي، به مصاف حريف چغر و سختكوشــي رفت كه با انگيزههاي ســرمربياش لبالب از شوق بردن پرسپوليس بود. نبردي كه همه گمانهها حكم به برتري حريف ميداد اما پرسپوليس باز هم به دام نيفتاد و در يك روز دشوار با يك نمايش معمولي بردي شيرين را تجربه كرد. نمايشي كه ابدا براي شكست حريفي مثل نفت كافي به نظر نميرسيد اما فوتبال اقتصادي پرسپوليس كه هيچ نشــاني از كيفيت آن تيم حريص و برنده هميشــگي را نداشت، كشتي سرخها را به كرانه موفقيت هدايت كرد. مجموعهاي از شانس، حوادث و اتفاقات كوچك، همان ويژگيهايي هســتند كه يك تيم موفق و قهرمان در طول يك فصل در خورجين خود دارد و پرســپوليس در اين فصل به كرات از اين مجموعه به ظاهر بياهميت اما كليدي سود برده. تيمي كه در تنگناها با همين ويژگيها از مهلكه ميگريزد و به سلامت عبور ميكند و به تاخت به ســوي قله قهرماني ميتازد. قلهاي كه بعد از عبور از آخرين پيچ خطرناك گردنه قهرماني، به نظر در همين نزديكيهاست.

علي دايي ســرمربي تيــم فوتبال نفت اعتقاد دارد كه اخــراج زودهنگام گلر تيمش باعث شكست آنها شده است.

علي دايي پــس از شكســت 2 بر صفر مقابل پرســپوليس در نشســت خبري گفت: «متاســفانه در اين بازي از دقيقه 5، 10 نفره شديم و اين مســاله معادلات ما را به هم زد. 90 دقيقه 10 نفره بازي كرديم. تمام تفكر ما برهم خورد و جلوي پرسپوليس 10 نفره بازي كردن بسيار ســخت است. تمام برنامههاي ما بهم خورد. اگر دروازهبان ما اشــتباه نميكرد و گل ميخورديم 85 دقيقــه فرصت جبران داشتيم. دروازهبان ما در نخستين بازياش در ليگ برتر مشكلساز شد».

سرمربي نفت در مورد داوري و اعتراضش گفت: «نبايد اعتراض ميكرديم؟! وقتي تيمي 10 نفره ميشود بيشتر ميدود تا جاي خالي

رکورد جذاب پرسپولیس

يك بازيكن را پر كند. شــما نگاه كنيد ببينيد چنــد بازيكن خوب ما در اين مســابقه غايب بودند. از دقيقــه 60، 70 به بعد چند بازيكن ما كارآيي نداشــتند و تنها 3 تعويض داشتيم كه يكي از آنهــا را در دقيقه 5 به اجبار انجام داديم. پرســپوليس اكنون با اختلاف در صدر جدول اســت و شــرايطش با ما قابل مقايسه نيســت. آنها اگــر 4، 5 بازيكن خــود را هم نداشــته باشند، مشكلي به وجود نميآيد ولي اين شرايط براي ما فراهم نيست. ما اصليترين مهره خود را به دليل 3 اخطاره شدن در بازي قبل از دست داديم. از ابتداي فصل خواهش و تمنا كرديم كه يك گلر تاپ براي تيم بياورند. با گلر تيم ملي ســوريه به توافق رسيديم ولي به خاطر 30 هزار دلار ايــن بازيكن را جذب نكردند و ســر اين اندازه پول بيشتر به توافق نرسيدند ».

دايي گفت: «يــاد تيمهاي محلي كه در اردبيل داشتيم ميافتم. چطور ميشود قبل از بازي به اين مهمي زمين تمرين نداشته باشيم و ما را آنجا راه ندهند؟ شهاب عادلي گلر دوم ما پدرش 40 ميليون به مقاومت داده كه اين چك برگشــت خورده آن وقت قرار بود دژبان بيايــد و بازيكن ما را ببرد. مــا چيزي به نام باشــگاه نداريم و نميدانيم مديرعامل و مالك باشــگاه چه ميكنند. آنها هيچ چيز ندارند و نميدانم چه كســي هستند و از كجا آمدهاند. خوشــبختانه يا متأسفانه به تماسهايمان هم هيــچ پاســخي نميدهند. من ماندهام شــما خبرنــگاران همــه را پيدا ميكنيــد و از آنها مصاحبه ميگيريد چطور مالكان اين باشــگاه را پيــدا نميكنيد تا از آنهــا مصاحبه بگيريد و بپرســيد هدفشــان از تيمداري چه بوده است. ما كه آنها را نديدهايم. 50 نفر مستقيم

فوساتي شاگردانش را فراخواند

و 150 نفر را به صورت غيرمســتقيم بيچاره كردهاند، مگر ميشود بدهكار عالم و آدم بود؟ وضعيتمان خيلي فجيع است. مديرعامل چه ميكند؟ دائم از من خواهش ميكند كه حرف نزن حداقــل جلو بيايد تــا ببينيم چه كاري انجام ميدهد.»

ســرمربي نفت در ادامه تأكيد كرد: «صد رحمت به تيم صبا. در اينجا چيزهايي را تجربه كردهام كه تا به حال نديده بودم. آنجا حداقل يك نفر بالاســر تيم بود و مــا او را ميديديم. امسال هيچ چيزي درست انجام نميشود. تنها الكي وعده و قول ميدهند. پشت پرده را من ميدانم. آنها پوچ هستند. مگر ميشود قبل از روز بازي تمرين نداشــته باشيد. با شهرياري تمــاس بگيريد و بگوييد مــا فردا كجا تمرين خواهيم كرد. كوچكترين مساله زمين تمرين است كه آن را هم نميتوانند فراهم كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.