عنابيها بدون دروازهبان محبوب ايران

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ليگ بود. پرســپوليس در مدت مشــابه، 6 امتياز بيشــتر گرفته و با 53 امتياز در صدر جدول ليگ برتر قرار دارد.

فاصله پرســپوليس بــا قهرماني، زياد نيســت و اگر كم شــدن انگيــزه يا تمركز روي ليــگ قهرمانــان مســير امتيازگيري آنها را عوض نكند، تيم برانكو كار ســختي براي ركوردشــكني نخواهد داشت. ركورد بيشــترين ميانگين امتياز در تاريخ ليگ و البتــه، بهترين خط دفــاع ادوار ليگ كه با كلين شــيت امروز يك قدم به آن نزديك شدند. پرســپوليس براي رسيدن به ركورد دوم، نبايــد در بازيهاي باقــي مانده ليگ بيشتر از 4 گل بخورد.

خورخه فوساتي ســرمربي اروگوئهاي تيم ملي قطر اسامي بازيكنان دعوت شده به تيم ملي اين كشور را براي دو بازي انتخابي جام جهاني مقابل ايران و ازبكســتان اعلام كرد. نفرات دعوت شــده بــه تيم ملي قطر اينها هســتند: عمر بــاري، خوخي بوعلام، احمد عبدالمقصود، مشــعل عبدا...، خليفه ابوبكر، عاصــم ماديو، لويــز مارتين، احمد علاء، ســعد الشــبيب، محمد موسي، حامد اســماعيل، ابراهيم ماجد، يوســف حسين، المعز علي، مصعب خضر، سباستيان سوريا، پدرو ميگل، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، محمد كســولا، احمد عفيف، المهدي علي، احمد اســد، احمد ياســر، فهد شنين، علي عفيف، رودريگــو تاباتا و ياســر ابوبكر. در اين فهرســت تيم الســد قطر با 8 بازيكن بيشــترين نماينده را دارد. از نكات مهم در اين فهرســت عدم دعــوت از امينه لكومته دروازهبان لخوياســت. او همــان دروازهباني است كه با اشتباه مرگبار خود در دقيقه 90 بــازي با ايران موجبات شكســت 2 بر صفر قطر را در ورزشگاه آزادي فراهم كرد. محمد مونتاري مهاجم غناييالاصل قطر هم كه در بازي رفت مقابل ايران به ميدان رفته بود به اين اردو دعوت نشده است اما رودريگو تاباتا، سباستين سوريا، لوييز مارتين، پدرو ميگل و كريــم بودياف، ديگر بازيكنان چند مليتي قطر در اين اردو حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.