گوچي؛ يك گل تا كفش طلا

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

رضا قوچاننژاد فصل پرنوساني را سپري ميكند. يك روز سه گل وارد دروازه پي اس وي آيندهوون ميكند و روز ديگر در گشــودن دروازه ايگلز ناكام ميماند. گوچي تا پايان هفته بيســت و پنجم اردي ويژه، 25 بار براي هيرنفين به ميدان رفته و 14 گل سرنوست ساز به ثمر رسانده.

قوچاننــژاد روي هم 2191 دقيقه در زمين براي هيرنفين بازي كرده و آمــار قابل قبولي از خود بر جا گذاشــته. گوچي در جام حذفي نيز 340 دقيقه براي هيرنفين به ميدان رفته و دو گل وارد دروازه حريفان كرده.

شــماره 9 ايراني هيرنفين روي هم 2531 دقيقه براي تيمش در اين فصل بازي كرده و 16 گل به ثمر رسانده. آماري كه نشان ميدهد او دوباره احيا شــده و پس از يك فصل نااميدكننده در تركيب چارلتون، به روزهاي اوج خود بازگشــته و نام خود را در قواره مهاجمان خطرناك فوتبال هلند مطرح كرده است. ميانگين گلهاي زده توسط قوچاننژاد هم در نوع خود جالب و درخشــان اســت. او هر 158 دقيقه يك گل براي هيرنفين به ثمر رسانده و نقشي اساسي در موفقيتهاي اين فصل تيمش داشته. آماري كه از گوچي مهاجمي طراز اول در ليگ هلند ســاخته و او را به كسب عنوان آقاي گلي اميدوار كرده. بهترين گلزن ليگ هلند، فعلا نيكولاس يورگنسن دانماركي اســت. مهاجمي كه در تركيب فاينورد، تيم صدرنشــين جدول حضور دارد. يورگنســن تا اينجاي كار 15 گل به ثمر رســانده. يعني يك گل بيشتر از قوچاننژاد. گلي كه جبران آن براي گوچي غيرممكن نيست.

رضــا قوچاننژاد اگر در بازي بيســت و پنجم هيرنفيــن مقابل ايگلز ميتوانســت از موقعيتهاي خود اســتفاده و دروازه ايگلز را باز كند، حالا با يورگنســن و به صورت مشترك در صدر جدول بهترين گلزنهاي اردي ويژه قرار ميگرفت. موقعيتي طلايي كه توســط گوچي از دست رفت تا او به هفتههاي آينده فكر كند و اين ســوال را مدام با خود مطرح كند كه آيا ميتواند كفش طلاي فوتبال هلند را به دست بياورد يا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.