حمله به اتوبوس المپياكوس

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

برای کریم انصاری فرد اتفاق بدی نیفتاد

ايران ورزشــی آنلاين - بازی المپياكوس و پائوك تســالونيكی پيش از شــروع با حواشی عجيبی همراه شــد. در حالی كه المپياكوس و پائوك تسالونيكی از ســاعت 21 ديشب به مصاف هم رفتند، ساعتی قبل از بازی حملاتی به اتوبوس حامل بازيكنان المپياكوس انجام شد. اتوبوسی كه كريم انصاری فرد هم در آن حضور داشــت. شــرايط اتوبوس اين تيم را بعد از اين حملات می بينيد.

اين حملات عجيب و غريب است و حتی با عنوان حمله تروريستی مطرح شده. آخرين خبر اينكــه در اين حملات بــرای كريم انصاریفرد اتفاق ناگواری رخ نداده است.

ایگلز، موقعیت طلایي قوچاننژاد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.