جهانبخش يك نيمه بازي كرد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

آلكمار با حضور يك نيمهاي عليرضا جهانبخش برابر اكسلسيور متوقف شد. آلكمار عصر ديروز در بازي هفته بيستوپنجم اردي ويژه هلند ميزبان تيم انتهاي جدولي اكسلســيور بود و با نتيجه تســاوي يك بر يك متوقف شــد. سوزا، هافبك 20 ســاله آلكمار در دقيقه 20 گل اول بازي را به ثمر رساند اما اكسلسيور در دقيقه 61 توسط مايك به گل تساوي دست يافت. عليرضا جهانبخش، مليپوش ايراني در تركيب اصلي آلكمار به ميدان رفت امــا از آغــاز نيمه دوم جاي خود را به كالوين 18 ســاله داد. آلكمار با اين تســاوي خانگي 38 امتيازي شــد و در جايگاه پنجم جدول ردهبندي قرار گرفت. اكسلســيور 20 امتيازي نيز با صعود به رده شانزدهم همچنان يكي از نامزدهاي سقوط به دسته پايينتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.