نهمين برد متوالي تاتنهام در خانه

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تاتنهــام با درخشــش هري كين توانســت اورتون را 3 بر 2 شكســت دهد و همچنان نزديكترين تعقيبكننده چلســي باشــد. كين در اين بازي زننده دو گل اول تيمش بود. اورتون در دقيقه 81 با گل لوكاكو توانست فاصله را كمتر كند، ولي تاتنهام در دقيقه 91 با زدن گل سوم توسط دله الي كار را تمام كرد. اين پايان بازي نبود و چند ثانيه بعد والنسيا براي اورتون موفق به گلزني شد، هرچند در سرنوشت بــازي تاثيري نداشــت. تاتنهام با اين برد 56 امتيازي شــد و در فاصله 7 امتيازي چلسي صدرنشين قرار گرفت. اين نهمين برد متوالي تاتنهام در خانه است كه براي اين باشگاه يك ركورد محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.