6 امتياز بهتر از بهترين

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

53 امتياز در 23 بازي، ركورد شگفت انگيزي براي پرســپوليس برانكوست. هيچ تيمي در تاريخ ليگ، نتوانسته ركوردي بهتر از ميانگين ‪/2 3‬امتياز در هر بازي ثبت كند و در 23 بازي ابتدايي، به اندازه ســرخهاي پايتخت امتياز بگيرد. پرسپوليســيها تنها با 4 برد در 7 بازي باقــي مانده، ميتوانند ركورد بهترين قهرماني تاريخ ليگ را جابجا كنند.

آنها در حال حاضر هم 6 امتياز از فولاد ليگ چهارم، بهترين قهرمان ادوار ليگ برتر جلوتر هستند. ليگ چهارم كه مثل امسال 16 تيمي برگزار ميشــد، فولاد از 23 بازي اول 47 امتياز گرفت و صدرنشين بيرقيب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.