آیا «سیدجلال» مرد سال فوتبال ایران نیست؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

عصر روز گذشته كه پرسپوليس در غياب تعدادي از نفرات اصلياش برابر نفت قرار گرفت، در ميان انواع دغدغهها و بيمهاي خود اين دلگرمي بزرگ را داشت كه ستاره بزرگ امسالش با ناديده گرفتن مصدوميت جديدش يك بار ديگر در مركز دفاع سرخها آرميده است تا نگرانيهاي آنان كمي كاهش يابد.

با آنچه در طول فصل ديدهايم، اطلاق عنوان بهترين بازيكن پرسپوليس در سال رو به اتمام ۱395 به سيدجلال حسيني امري بديهي نشان ميدهد و درخشــشهاي وحيد اميري، محسن مسلمان، حســين ماهيني و برخي بازيهاي خوب محمد انصاري و البته درخشش عليرضا بيرانوند در نيمفصل اول ليگ برتر و گلهاي مهدي طارمي در نيمفصل دوم صلاحيت سيدجلال را براي احراز اين عنوان محو و حتي كم نميكند.

در عین درخشش «آزمون»

آنچه محل و وســيله مطرح كردن سوالي پرشــمولتر است، اين است كه آيا سيدجلال ســزاوار كسب عنوان مرد ســال فوتبال كشور هم نيست و آيا دســتاوردهاي عالي او در ديدارهاي ملي ســال ۱395 با ضميمه شدن به درخششهاي باشــگاهي، وي را در ايــن زمينــه از همگان محقتر نشــان نميدهد؟ البته ســردار آزمون گلهــاي فوقالعــادهاي را در مراحل مقدماتي ليــگ قهرمانان اروپا برابر اندرلشــت بلژيك و آژاكس هلند و سپس در مرحله گروهي مقابل بايرنمونيــخ و اتلتيكومادريد به ثمر رســاند و ســپس دايره گلزنيهايش را بــه «ليگ اروپا» بســت داده اســت و لژيونرهــاي ديگري مثل عليرضــا جهانبخش و رضا قوچاننــژاد نيز به دستاوردهايي بسيار بيشتر از آبروداري صرف نايل شدهاند ولي اگر قرار باشد استمرار در اجراي نمايشهاي خوب و ارائه بازيهاي كم نقص در تمام طول ســال مبنا قرار گيرد، آيا سيدجلال را نبايد بر تارك فوتبال ايران قرار داد و او را موفقترين فوتباليست ايران در سال ۱395 تلقي كرد؟

علیرضا فغاني بايد انتخاب شود اما...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.