برانكو:اعداد باید بگویند قهرمانیم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

كوتاه نمیآيیم

برانكو ايوانكوويچ پس از پيروزي 2 بر صفر مقابل نفت تهران در نشست خبري گفت: «قبل از هرچيزي به هواداران و بازيكنانم تبريك ميگويم يك برد بسيار مهم و بزرگ كسب كرديم.» وي ادامه داد:«براي نفت احترام زيادي به ســه دليل قايل هستم اول اينكه آنها تيم بسيار خوبي هستند. دوم اينكه بازيكنانــي مثل تيموريان و شــهباززاده را در نيم فصل جذب كردند و دليل بعدي كار در ديدارهاي بعد از آســيايي سخت است. نتيجه بازي ذوب آهن و استقلال را ديديد از طرفي ديگر استقلال خوزستان بازي سختي داشت.» برانكو ادامه داد: «ديروز )شــنبه(در نشست خبري گفتم به خاطر محروميت چنــد بازيكن بهانه و توجيهي ندارم و قبل از بازي هم به بازيكنانم گفتم كه نبايد دنبال بهانه و توجيه باشــيم كــه چرا برخي بازيكنان مصدوم و محروم هســتند. اخراج بازيكن حريف طبيعتا بازي مــا و حريف را به هم ريخت. با يك بازيكن اضافه خيلي خوب واكنش نشان داديم و صبور و با حوصله بازي كرديم. در نيمه دوم دقت پاسهاي مان را بالا برديم و با وجود اينكه زمين كيفيت خيلي بدي داشــت از كيفيت بازي بازيكنانم راضي هستم. همچنين از تماشــاگران كه حضوري پرشــور داشــتند تقدير ميكنم.» سرمربي پرسپوليس در مورد اختــلاف ۱2 امتيازي با اســتقلال و اينكه آيا اين تيم همچنان قهرمان است، گفت: «فعــلا قاطعانه در صدر جدول حضور داريم اما ذرهاي از هــدف مان كوتــاه نميآييم و كار را راحت در نظر نميگيريــم. تا جايي كه از نظر اعداد و ارقام قهرماني ما تثبيت نشود تنها كار، كار، كار خواهيــم كرد.» وي در مورد اســتفاده از بازيكنان جوان در بازي با نفت گفت: «از استفاده از جوانان راضي هستم و همه چيز مربوط به شرايط تيم اســت و خوشحالم كه بازيكنان ما نشان دادند به حق لباس پرسپوليس را به تن كردند. اين بازيكنان جوان هستند و حتي نشستن روي نيمكت هم برايشان كسب تجربه اســت.» برانكو در مورد بخشش سريع عليپور و اينكه رامين رضاييان هم بخشــيده ميشــود گفت: «ديروز هم گفتم اين مســاله مربوط به باشگاه است و ميبينيد كه تصميم نهايي چه خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.