سیدجلال: باید مراقب استقلال و تراكتورسازي باشیم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

يك جــدول كليتر و با در نظر گرفتن تمامي شــاخهها و پســتها و آدمهاي فوتبال، عليرضا فغاني را به خاطر قضاوتش در فينال المپيك 20۱6 و ادامه دادن به سير صعودي سالهاي اخيرش مرد سال به حق فوتبال ايران جلوه ميدهد اما اگر فقط شــاخه بازيكنان در طيف مطالعه قرار گيرد، حتي اوجگيري كريم انصاريفرد در يونان نيز با نمايش مقتدرانه سيدجلال برابري نميكند. از همه جالبتر اينكه ســيدجلال در شرايطي بهترين سال عمرش را ســپري كرده و برترين فوتبالهاي عمرش را عرضه داشــته كه با رسيدن ســال ۱396، سي و هفت ساله خواهد شد! آيا همين مساله عجيب و خطير صلاحيت حسيني را براي احراز عنواني كه گفتيم بيشتر نميسازد؟

سيدجلال حســيني بعد از برتري پرسپوليس مقابل نفت گفت: «بازي ســختي بود و انصافا همه ميدانند كه تيم نفــت تهران در اكثر بازيهايش تحت هدايت علي دايي براي برد به زمين ميآيد و امروز هم آنها با اين نيت به زمين آمدند. با اينكه 5 بازيكنمان را در اختيار نداشــتيم ولي با آمادگي كامل بــه مصاف حريف رفتيم و نتيجه خوبي گرفتيم. جا دارد در همين جا از هوادارانمــان تشــكر كنم كه حمايت واقعي آنها باعث شــد انرژي مثبتي بگيريم.»

كاپيتان پرسپوليس در خصوص كيفيت زمين گفت: «همه جاي زمين چالــه بود و كيفيت زمين واقعا بد بود.» خبرنگاري گفت با فاصله 8 امتيازي با تراكتورسازي و ۱2 امتيازي با استقلال قهرمانيتان قطعي شد كه حسيني پاســخ داد: «اصلا اينگونه نيســت. در بازيهاي 3 امتيــازي هر لحظه بايد احتياط كنيم و استقلال و تراكتورسازي خيلي با كيفيت بازي ميكنند و هر لحظه ممكن است به ما نزديك شوند. ما بايد براي بازي با استقلال خوزستان از فردا آماده شويم كه در آسيا تيم فوقالعادهاي نشان داده است.»

وي در پاســخ به اين سوال كه آيا در مورد كيروش صحبت ميكند يا خير، گفت: «بعدا در اين باره حرف ميزنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.