كرمي: براي قهرماني كوتاه نميآییم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

شــهاب كرمي بعد از برتري پرســپوليس مقابل نفت گفت: «تيم ما اينقدر كامل شــده كه فكــر ميكردم در غيــاب بازيكنانمان باز هــم ببريم. هدفمان قهرماني است و در اين راه مطمئن بودم پيروز ميشويم، هرچند زمين خراب بود و نميشد 4 تا پاس به هم بدهيم و اميدوارم فكري به حال ورزشگاه تختي بشود. در نيمه دوم اما شــرايط بهتر شد و 3 امتياز را كســب كرديم.» وي ادامه داد: «خدا را شكر اين نخســتين بازي خودم بود كه با برد همراه شد. براي قهرماني اميدواريم اما تا آخرين لحظه كوتاه نميآييم و سعي ميكنيم روند بردهايمان را ادامه بدهيم.» هافبك پرســپوليس در مورد غيبت كمال كاميابينيا گفت: «من 20 روز است به پرسپوليس اضافه شدهام و چيزهايي كه مربي خواسته بود را اجرا كردم، حالا اينكه كادر فني از من راضي بوده يا نه، خبر ندارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.