خوردبین:رضاییان من را هل نداد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

محمود خوردبين بعد از برتري پرســپوليس گفــت: «نفت خوب بود و اگر گلر آنها بيرون نميرفت شــايد اين نتيجه رقم نميخورد.» وي در مورد اينكه آيا به پرسپوليســيها گفتهاند كه مصاحبه نكنند، گفت:«چنين چيزي نيســت.» خوردبين در مورد اينكه آيا رضاييــان در تمرينها او را هل داد يا خيــر، گفت:«اصلاً. او ســمت عليپور رفت هرچند كه بچههــا رامين را نگه داشتند.»وي در مورد اينكه آيا مشكل رامين حل شده، گفت: «فعلاً نه اما هر تصميمي كه بگيريم اعلام ميكنيم.» سرپرست پرسپوليس گفت:«ورزشگاه تختي براي برگزاري مسابقات بزرگ مناسب نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.