جلوگیري از خروج انصاري

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

در نيمفصــل ليــگ شــانزدهم بارهــا بحث خروج محمــد انصاري از پرســپوليس و پيشــنهاد قابــل توجه چينــي كه دريافت كــرده بود، مطرح شــد. باشگاه پرســپوليس نيز وسوسه شــده بود انصــاري را در ازاي دريافت مبلغي به اين باشگاه چيني واگذار كند امــا در نهايت با مخالفت برانكو نه تنها اين بازيكن از پرسپوليس رفتني نشد، بلكه مســوولان باشگاه تصميم گرفتند از هميــن حــالا مانــدن او در پايان فصــل را هم تضمين كنند. انصاري كه قراردادش با پرسپوليس در پايان فصل تمام ميشــد، يك ســال ديگر تمديد كرد تا 600 ميليون به مبلغ قراردادش اضافه شــده و ديگر او جــزو بازيكنان ارزان قيمت پرسپوليس نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.