تلاش براي تمدید 3 بازیكن

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

از ميــان تمــام بازيكنانــي كــه هــم اكنــون پرســپوليس در اختيار دارد، فقــط 3 بازيكن قراردادشــان در پايــان فصل جاري به اتمام ميرســد. سيدجلال حسيني، كمال كاميابي نيا و سروش رفيعي 3 بازيكني هستند كه قراردادشان در پايان فصل تمام ميشود اما از همين حالا مذاكرات براي تمديد قرارداد اين 3 بازيكن كه جزو مهرههاي كليدي تيم برانكو هســتند، آغاز شده و بعيد نيســت كه قبــل از پايان فصل قرارداد اين 3 بازيكن نيز تمديد شــود تا پرســپوليس در پايان فصل با خيالي راحــت به فكر جــذب بازيكنان جديد باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.