تمدید قرارداد جالب انصاري و بیرانوند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

قرارداد 2 بازيكن پرسوليس با اين باشــگاه در نيمفصل چند ســال ديگر تمديد شده تا اين باشگاه از برنامههاي طولانــي مدت خــود خبــر بدهد. در شــرايطي كه پرســپوليس در اواسط فصل بهسر ميبرد و به دنبال قهرماني در ليگ برتر اســت، به نظر ميرســد مســوولان ايــن باشــگاه برنامهريزي براي ســال آينده را از همين حالا آغاز كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.