دروازه تا 1400 بیمه شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

عليرضا بيرانوند كــه اولين خريد پرســپوليس در ابتداي ليگ شانزدهم محسوب ميشــد، در نيمفصل خيلي بي سروصدا قراردادش را 3 سال ديگر هم با پرســپوليس تمديد كــرد. اين دروازهبان كه گلر مورد اعتماد كيروش هم محسوب ميشــود، با اين وضعيت تا ســال ۱400 در جمع سرخپوشــان ميمانــد و از اين بابت پرســپوليس تا ســالها ميتواند دروازه خــود را بيمه شده ببيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.