ربیع خواه مصدوم شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

محسن ربيعخواه با زانوي آسيبديده به رختكن رفت. مدافع پرسپوليس در حالي كه از پايش خون سرازير شده بود، به كمك همبازيهايــش به رختكن رفــت تا كادر پزشــكي پرســپوليس به وضعيت پاي اين بازيكن رسيدگي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.