نميتوانيم يك ريال به استقلال و پرسپوليس بدهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســلطانيفر در بــاره اقتصــاد ورزش هم حرفهايــي دارد: «اختصــاص 27/0 درصــد ماليات بر ارزش افزوده بايد 10 سال ادامه پيدا كند تــا بتوان به يك وضعيت منطقي رســيد. اقتصاد ورزش در دنيا بســيار بزرگ و در ايران به دليل عدم فعاليت بخش خصوصي غيرفعال است كه بايد اين اقتصاد را فعال كرد. متاسفانه بخــش خصوصي و بنگاههــاي اقتصادي ايران تمايلي بــه حضور در عرصــه ورزش همچون باشــگاهداري، ايجاد پروژههاي مختلف ورزشي و ســرمايه گذاري ندارند چراكه اين مشاركت را بــراي خود هزينــهاي ميبينند نه درآمدي، بنابرايــن بايد ســاز و كار لازم را بــراي تغيير شرايط فراهم كرد.»

وزيــر ورزش و جوانــان در خصــوص فعاليتهــاي ايــن وزارت انتقادهايــي دارد: «اهداف، وظايف و اختيــارات وزارتخانهاي كه تحويــل گرفتــم قانوني نبود كــه اين موضوع در دولــت تصويب و هفته گذشــته به مجلس فرستاده شد و خواهش ميكنم هرچه سريعتر آن را تعيين تكليف كنيــد، ضمن آنكه نمودار سازماني وزارتخانه، نمودار سازماني مصوب نبود كه هفته گذشته پس از برگزاري چند جلسه با سازمان اداري و استخدامي آن را تقريبا قطعي كرديم، جالب است بدانيد در وزارتخانه 6 باكس به صورت غير رسمي با 7 معاون داشتيم»!

ســلطانيفر خبرهايي هــم دارد: «مركز مشــاركتها، توسعه ســرمايه گذاري و توسعه اقتصــاد ورزش» پيشبيني شــده اســت كه مســوول آن بهعنوان مشــاور وزير و رييس آن مركز فعاليت خواهد كــرد؛ هدف از ايجاد اين مركز، توسعه اقتصاد و ســرمايه گذاري بخش خصوصي از طريق آن است و اين مركز فعاليت خود را از ابتداي ســال 96 بهعنوان يك مركز مســتقل آغاز خواهد كــرد. وزارت ورزش در بخش جوانــان به لحاظ قانونــي وظيفه رصد، ايجــاد همگرايي و همافزايــي بين بخشهاي مختلــف را دارد در واقع ما ابــزار و منابع لازم براي ايجاد اشــتغال و حل مشكلات تحصيلي جوانان را نداريم و فقط ميتوانيم رصد كنيم و اقداماتي را در قالب شوراي عالي جوانان و ستاد ساماندهي امور جوانان انجام دهيم».

او اشــارهاي به NGOها در بخش جوانان دارد: «ايــن وزارتخانه در4 ماه گذشــته تلاش كــرده زمينه مشــاركت جوانــان را از طريق گســترش NGOها را فراهم كند در حالي كه در سه سال گذشته NGOهاي فعال در بخش جوانــان كمتر از 50 مركز بــوده اما اكنون به 1500 رسيده است، همچنين خانههاي جوان از 13 خانه بيشتر شــده و تا پايان سال مراكز همه استانها صاحب اين امكان بهعنوان مركز تبادل جوانان با مســوولان خواهند شد. براي تحكيم بنياد خانواده مراكز مشــاوره در 4 ماه گذشــته افزايش پيدا كرده است، تعداد مراكز مشــاوره در كشــور در يك حركت ضربتي از 54 به 90 رســيده است و قرار است 80 تا 90 مركز ديگر نيز در چند ماه آينده مجوز خواهند گرفت ».

حرفهــاي پاياني وزير ورزش در خصوص ورزشهاي حرفهاي است: «ما با محافل ورزشي بينالمللي در تماس بوده و بايد از قانونمندي آنها تبعيت كنيم نحوه روابط ما با اين فدراسيونها تابع شرايط خاصي است كه بايد رعايت كنيم، البتــه تيمهايي كــه فكر ميكنند حقشــان در مســابقات داخلي تضعيف شــده ميتوانند تقاضاي تجديدنظر بدهند تا بررســي شــود».

اگرچه با مصوبه اخیر مجلس سالیانه 12 ، 13 میلیارد تومان به وزارتخانه ميرسد اما اين رقم با نیازهاي ما فاصله عمیقي دارد، در واقع بايد حدود 10 سال اين منابع اختصاص داده شود و هیچ پروژه جديدی هم آغاز نشود تا فقط همین پروژههاي نیمه تمام به تكمیل برسند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.