عراق با 4 لژيونر مقابل ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مسعود سلطانيفر با ابراز اميدواري به ادامه تعامل مجلس بــا وزارتخانه ورزش و جوانان، با بيان اينكه حدود 4 هزار پروژه ناتمام ورزشــي در كشــور وجود دارد كه برخــي از آنها بعضا حدود 20 تا 25 ســال پيش كلنگ خوردهاند، اينطــور حرف ميزند: «ايــن پروژهها به دليل عدم مديريت توزيع منابع و اختصاص منابع به پروژههايي كه تــازه كلنگ زني و به پروژههاي عمراني قديمي اضافه ميشوند همچنان ناتمام باقي ماندهاند. متاســفانه پولهــا بين پروژهها تقسيم شــده در حالي كه منطق توزيع منابع مالي ميگويد؛ بايد پولها را روي پروژههايي كه 70 تا 80 درصد آنها تكميل شده، متمركز كرد و سپس به سراغ پروژههاي ديگر رفت اما پولها بيــن همه پروژهها بدون تقدم و تاخر تقســيم ميشود لذا پروژهاي كه بايد طي سه سال تمام شــود 12 سال طول ميكشــد و همين سبب شــده، براي پروژه 10 ميليــارد توماني حدود 20 ميليــارد هزينه صرف شــود. براي تكميل اين تعداد پروژه ناتمام 11 هزار ميليارد تومان بودجه نياز اســت، نمايندگاني كه از مشكلات ورزشي شهرهاي خود گفتند تصوير درستي از مشكلات ما در تكميل پروژههاي ناتمام و حل و فصل مشكلات ارائه دادهاند.»

وزيــر ورزش و جوانان درباره اينكه عدالت در توزيع منابع ميان تيمهاي ورزشــي رعايت نميشود معتقد است: «ســرخابيها يك ريال هم از بودجه دولت اســتفاده نميكنند و اصلا ممنوعيت داريم؛خود مجلس ممنوع كرده است و قانونا نميتوانيم يك ريال به تيم ليگ برتري كمك كنيم.»

او با تشكر از نمايندگان به دليل اختصاص 0/27 درصد از 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده بــه وزارت ورزش، ميگويــد: «اگرچــه با اين مصوبه مجلس ســاليانه ‪13 12،‬ ميليارد تومان به وزارتخانه ميرســد اما اين رقم با نيازهاي ما فاصله عميقي دارد، در واقع بايد حدود 10 سال ايــن منابع اختصاص داده شــود و هيچ پروژه جديدی هم آغاز نشود تا فقط همين پروژههاي نيمه تمام به تكميل برسند، ضمن آنكه بايد از اين محل براي اشتغال، مسكن جوانان و ورزش بانوان نيز هزينه شود. بايد به هياتهاي ورزشي كه حدود 14 هزار هيات ميشوند نيز رسيدگي شــود چراكه اين هياتها بازوان ما در استانها هستند، هرچند امسال 20 ميليارد تومان براي اين مهم بودجه كنار گذاشــته شــد اما تقريبا به هر هيات ورزشــي يك ميليون و دويست تا سيصد هزار تومان ميرسد كه شايد پول لباس، توپ و وسايل آنها هم نشود.»

مدير تيم ملي فوتبال عراق از حضور 4 لژيونر اين تيم در بازي تداركاتي برابر ايران خبر داد. به گزارش روزنامه المدي عراق، باســل كوركيس، مدير تيم ملي فوتبال عراق گفت: «4 لژيونر شــاغل در ليگهاي عربي و ســوئد شــامل ســعد عبدالامير، احمد ياسين، احمد ابراهيم و ريبين ســولاقه تيم ملي عراق را در بازي تداركاتي 28 اســفند مــاه برابر ايران در ورزشگاه آزادي تهران همراهي خواهند كرد».

وي در ادامه بــا اتمام مراحل دريافت ويزا بــراي بازيكنان داخلي تيم ملي فوتبال عراق از ارسال نامه فدراســيون فوتبال ايران به وزارت امور خارجه جهت تســهيل در صــدور ويزاي بازيكنان شاغل در اروپا خبر داد.

تيمهاي ملــي فوتبال ايــران و عراق 28 اسفند ماه سال جاري در ورزشگاه آزادي تهران به مصاف هم ميروند. عراق ســوم فروردين ماه ســال 1396 در اولين بازي دور برگشت مرحله نهايي انتخابي جامجهاني 2018 روسيه در گروه B آسيا از استراليا در ورزشگاه قوامين تهران ميزباني خواهد كرد.

دوشنبه 23 اسفند 1395

استقلال.................................................................. لكوموتيو تاشكند، ساعت 19 بنيادكار ......................................................................... ذوبآهن، ساعت 16:30

سهشنبه 24 اسفند 1395

استقلال خوزستان........................................................... لخويا قطر، ساعت 17 پرسپوليس........................................................................ الريان قطر، ساعت 19

برنامه بازيهاي تیمملي در مقدماتی جام جهانی 2018

پنجشنبه 3 فروردين 1396 قطر............................................................................................... ايران، ساعت 18 سهشنبه 8 فروردين 1396 ايران....................................................................................... چين، ساعت سهشنبه 23 خرداد 1396 ايران...................................................................................... ازبكستان، ساعت 19 پنجشنبه 9 شهريور 1396 كرهجنوبي.................................................................................... ايران، ساعت 17 سهشنبه 14 شهريور 1396 ايران............................................................................................ سوريه، ساعت 18 17:30

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.