ايران- قطر با حضور دژاگه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اشــكان دژاگه، كاپیتان تیم ملي بعد از گذراندن دوران مصدومیت از هفتــه آينده تمريناتش را با ولفســبورگ از سر خواهد گرفت. اشكان دژاگه بدون شــك بدشانس ترين بازيكن اين فصل فوتبال ايران بود. بعد از اتفاقات رخ داده در باشگاه العربي و دور ماندن ايــن بازيكن از لیگ ســتارگان قطر در نیم فصل نخست بازگشــت به بوندس لیگا نیز براي اشكان چندان خوشــايند نبود، چون هم با مشكل در كارت بازي مواجه شد هم مصدومیت گريبانش را گرفت تا براي مدتي طولاني از مستطیل سبز دور باشد.

اتفاقي كه براي اشكان در تمرينات ولفسبورگ افتاد و منجر به دوري يك ماهه اين بازيكن شــد حضور كاپیتان تیم ملي در آغاز دور برگشت مقدماتي جام جهاني 2018 را نیز در هالهاي از ابهام قرارداد، چون مشخص نبود دژاگه به مصاف با قطر ميرسد يا نه؟ با اين حال كادر پزشكي باشگاه ولفســبورگ بعــد از تلاش گسترده زمینه استارت دوباره اين بازيكن از هفته آينده را فراهم كرد تــا به اين ترتیب نگراني كيروش و مربیان تیم ملي به حداقل برسد.

بازگشــت اشــكان به تمرينات ولفسبورگ در اين برهه حساس از فصل نه تنها باعث خوشحالي طرفداران و كادر فني جديد اين باشــگاه آلماني شده است بلكه حضور اشــكان در جدال حیثیتي برابر قطر را نیز قطعي خواهد كرد تا كاپیتــان تیم ملي با انگیزههاي فــراوان دوباره در مصاف بــا عنابيها عصاي دست كيروش شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.