تعطيليالسد،بازگشتپورعليگنجي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عنابيهــا دوباره اســتارت خواهــد خورد از هميــن رو خورخه فوســاتي ســرمربي اروگوئهاي از ديروز شاگردانش را به اردوي 20 روزه برد.

بــراي برگــزاري اين اردو مســوولان فدراســيون فوتبال قطــر تعطيلي طولاني مدتي براي ليگ ســتارگان در نظر گرفتند و باشگاهها بالاجبار زير بار آن رفتند تا اين وقفه را تحمل كنند. باشــگاه السد بهعنوان يكي از مدعيان قهرمانــي قطر در واكنش به اين تعطيلي مدعي شــد اســوالدو فريرا ســرمربي پرتغالي تعطيلاتي 11 روزه براي شــاگردانش در نظر گرفته اســت تا آنها با ريكاوري لازم در دور جديد تمرينات حاضر شوند.

با اين تعطيلي مرتضي پورعلي گنجي درست مثل ساير خارجيهاي السد قطر را ترك و به ايران بازگشــت با اين تفاوت كه با حضــور در اردوي تيم ملــي اين بازيكن حداقل تا اواســط فروردين ماه از تمرينات السد دور خواهد بود درست مثل مليپوشان پرشمار السد كه وضعيتي مشابه با هم تيمي ايراني خود دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.