ماريچ زير نظر ستاره سابق ميلان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ليگ ســتارگان قطر بعد از بازيهاي هفته بيست و سوم به مدتي طولاني تعطيل شــد تا مليپوشــان اين كشــور به اردوي تداركاتي بروند.

قطــر خــود را بــراي دور برگشــت مقدماتي جام جهاني 2018 آماده ميكند، رقابتهايي كــه از فروردين ماه با دو بازي حســاس مقابل ايــران و ازبكســتان براي

لــوكا ماريچ اين روزها در ليگ روماني حضور دارد. مدافع ســابق پرســپوليس كه بازيهاي قابل قبولي بــراي اين تيم انجام داد و عنوان نايب قهرماني ليگ را به دست آورد.

ماريچ وقتي ديد باشــگاه پرسپوليس علاقــهاي به تمديــد قراردادش نــدارد به روماني رفت تا پيراهن ديناموبخارست را بر تن كند. ماريچ تا پايان هفته بيست و پنجم ليگ روماني، 13 بــازي براي دينامو انجام داده و دو گل نيز به ثمر رسانده است.

ماريچ 29 ســاله و كــروات روي هم 1170 دقيقــه بــه ميدان رفتــه و يكي از بازيكنان ثابت دينامو محســوب ميشــود. دينامو بخارســت از 25 بازي 38 امتياز به دســت آورده و در رده هفتــم ليگ روماني قرار گرفته.

ماريــچ در دينامو زير نظر كاســمين كونترا، ســتاره ســابق تيم ملــي روماني و باشــگاه ميلان بــازي ميكنــد. اين مربي رومانيايي ســابقه مربيگري در اســپانيا را دارد و ابتداي اين فصل روي نيمكت دينامو نشســته تا اين تيم را به رقابتهاي اروپايي برســاند. دينامو بخارســت با ماريچ شانس حضور در ليــگ اروپــا را دارد. با توجه به اختلاف امتيازي اندك بــا تيمهاي دوم تا ششــم، ماريچ اميدوار است فصل بعد بازي در ليگ اروپا را تجربه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.