كيروش- آفريقاي جنوبي منتفي شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراســيون فوتبال آفريقــاي جنوبي تاييــد كرد كه با ســرمربي بعدي تيم ملي اين كشور به توافق رســيده و هفته آينده اين مربي به صورت رســمي معارفه خواهد شد. پس از اخراج ماشــابا در ماه دسامبر، بافانــا بافانا هنــوز با مربــي جديدي براي حضور روي نيمكتش به توافق نرســيده و در حال مذاكره با چندين گزينه اســت. با اين حال دو گزينه از ديگر گزينهها جديتر هســتند و گفته ميشود ســرمربي بعدي آفريقــاي جنوبي يكي از اين دو نفر خواهد بود؛ كارلوس كيروش يا هروه رنار.

بافانا بافانا در بيانيه رسمي خود اعلام كــرده كه با مربي بعدي به توافق رســيده اســت، اين در حالي اســت كــه كيروش همچنان با فدراســيون ايران قرارداد دارد. فدراسيون نيز با وجود اينكه كيروش نامه رســمي اســتعفايش را ارائه كرده، از فسخ قرارداد ســرمربي پرتغالي خودداري كرده و به نظر ميرســد گزينه مورد علاقه دني جردن، رييس فدراســيون فوتبال آفريقاي جنوبي، راهي اين كشور نخواهد شد.

بدين ترتيب، شانس حضور هروه رنار، ديگر گزينه جدي آفريقاي جنوبي افزايش يافت. رنار فرانسوي در آفريقا شهرت خاصي دارد و 5 ســال پيش به همراه ساحل عاج موفق شد جام ملتهاي آفريقا را بالاي سر ببرد. اوايل هفته گزارشها حاكي از آن بود كه رنار نيز از سرمربيگري تيم ملي مراكش اســتعفا داده ولــي دســتيارش، مصطفي حاجي، اين موضوع را تكذيب كرد.

او گفت: «اين شــايعات كذب محض است. اطلاعات كاملا اشــتباهي در اختيار شــما قرار داده شــده، او پيــش از اينكه دســتاوردي با مراكش كسب كند اين تيم را تــرك نخواهد كــرد.» اينكه حاجي و نه شــخص رنار اين شايعات را رد كرده، كمي غيرمعمول است ولي اگر فدراسيون فوتبال آفريقاي جنوبي بخواهد سرمربي فرانسوي را به خدمت بگيرد، مطمئنا بايد دســت به جيب شود زيرا فدراسيون مراكش به آساني قرارداد او را فسخ نخواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.