موزه فوتبال در كمپ تيمهاي ملي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بر اساس تصميم فدراســيون فوتبال در آيندهاي نزديك ســاختمان فدراسيون فوتبال به محل كمپ تيمهاي ملي خواهد رفت. البته قرار است نام كمپ تيمهاي ملي به مركز ملي فوتبال ايران تغيير كند به اين خاطر كه كمپ كلمه خارجي است.

از تصميمــات مهمي كه در اين زمينه گرفته شده ميتوان به احداث موزه فوتبال در مركــز ملــي فوتبال ايران اشــاره كرد. مــوزهاي كه قرار اســت همــه افتخارات و يادگاريهاي فوتبال ايران از گذشــته تا به امروز را در خود جاي بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.