پيام تشكر وزير ورزش و جوانان از رييس جمهوري

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ليگ برتر بســكتبال در كنار شيوه برگزاري هر ســال نو ميشــود و يك نمونه جديد جايگزين قبلي ميشود. در كنار اين برنامه ريزي عجيب و غريب، قوانيني هم در ليگ وجود دارد كه هر ســال ميتواند به شــكل دلخواه تغيير پيدا كند و اقبال بلند را نصيب برخــي تيمهاي خاص كند. تيمهايي كه در برهه زماني مورد نظر ارتبــاط بهتر يا نزديك تري با تصميم گيرندهها دارند و گاهي اين تصميمها حتي اتفاقي طوري گرفته ميشــود كه اين تيمها بيشترين سود را ببرند. گاهي هم البته عكس ماجرا صادق است و قرار اســت تيمهايي از شرايط موجود نفعي نبرند. بحث امروز بســكتبال درباره سه لژيونر ايراني است كه از ليگهاي خارجي آمدهاند.

صمــد نيكخواه و مهــدي كامراني كه كارشــان در ليگ چين تمام شده و حامد حدادي هم مدتي ديگر به ايران بر ميگردد. تيمهــاي مدعــي ليگ هم حــالا در كنار تلاش براي جذب بازيكنان خارجي، تلاش ميكنند تا از اين مثلــث طلايي يك دهه گذشته بســكتبال ايران هم نصيبي داشته باشند و آنها را به خدمت بگيرند. تيمهايي مثل نفت آبادان، پتروشــيمي، شــيميدر و نفت آبادان كه مقصدهاي اصلي سه بازيكن شــاغل در ليگ چين به حســاب ميآيند. حالا ســوال اينجاســت كه آيا ليگ آيين نامــه نــدارد و در آن تصميمي در اين باره گرفته نشده كه هر ســال شرايط جديدي شامل اين بازيكنان ميشود؟ جواب مثبت است. در آييننامه ســازمان ليگ آمده كه اين بازيكنــان در صورتي كه نامشــان در فهرست 15 نفره تيمها قرار بگيرد و كارت بازي برايشان صادر شود ميتوانند در ليگ بــازي كنند. از ابتدا هم گفته شــد كه اين بازيكنان سهميه خارجي محسوب ميشوند و بايد به جاي يكي از خارجيهاي تيمها را در فهرستشان پر كنند.

با اين حال هر ســال تغييراتي در اين زمينه ديده ميشود كه يك سال رد كردن نام بازيكن از ابتداي فصل باعث ميشــود تا بازيكن ســهميه ملي حســاب شود. آن هم بازيكني كه همزمــان در ليگ ديگري مشــغول بازي اســت اما نامــش در ليگ ايران هم رد ميشــود و احيانا برايش كارت بازي هم صادر ميكنند! از اين نمونهها در سالهاي گذشته كم نداشتيم و حالا هم كه نوبت پيوستن اين ســه بازيكن به تيمهاي ليگ برتري است، حرف و حديثها درباره اين قانون متغير داغ شــده. قانوني كه گويا امسال قرار است مانند قبل اجرا شود. يعني اين سه بازيكن ســهميه خارجي محسوب شــوند و ديگر باشگاهي خاص از اين اتفاق ســود نبرد. با اين حال شنيده ميشود كه پيش از فصل قول ســهميه ملي شدن يكي از اين سه بازيكن، در جلسه با مديرعامل به يكي از باشــگاهها داده شده و حالا با تغيير شــرايط، خبري از آن قول نيســت. در هر صورت مشخص است كه هر قانوني به سود يا ضرر برخي تيمها ميشــود و نميشــود همه را در اين ميان راضي نگه داشت. نكته اينجاست كه ميشود عدالت را رعايت كرد و تصميمي جامع و ثابــت گرفت تا تيمها همان ابتداي فصــل تكليف خود را تا انتها بداننــد. تصميمــي منطقــي و قانوني كه نياز نباشد هر ســال طبق شرايط و روابط تغييرش داد.

جدال

هفته چهــارم از دور ســوم ليگ برتر بســكتبال عصر امروز با برگزاري هر چهار ديدارش برگــزار ميشــود. ديدارهايي در گروههاي دو گانه برگزار خواهد شــد و در گروه اول دانشــگاه آزاد و شــهرداري اراك استراحت خواهند داشــت. به همين دليل شــايد تنها يــك بازي حســاس و هيجان انگيز در اين هفته وجود دارد. شــيميدر و پتروشيمي براي ســومين بار برابر هم قرار ميگيرنــد. جدال هميشــه حســاس بين مصطفي هاشمي و مهران شاهين طبع كه هر دو بازي اول به سود پتروشيمي به پايان رســيده و حالا مصطفي هاشمي به دنبال نخستين برد خود در ديدار سوم است.

در ســاير ديدارهاي ايــن هفته نفت آبــادان ميهمان شــهرداي تبريز اســت و شــهرداري گرگان هم در خانــه از همتاي كاشاني خود پذيرايي ميكند.آخرين ديدار اين هفته هم بين لوله آ.اس و نيروي زميني در شيراز برگزار خواهد شد. برنامه كامل بازيهاي اين هفته:

ساعت 16:15 شهرداري تبريز ........... پالايش نفت آبادان شيميدر تهران ......... پتروشيمي بندر امام شهرداري گرگان ............ شهرداري كاشان لوله آ اس شيراز ....... نيروي زميني تهران

وزير ورزش و جوانان در نامهاي خطاب به رييس جمهوري، از حضور دكتر روحاني در جمع ورزشــكاران و جامعه ورزش كشــور براي نهمين بــار و تجليل از قهرمانــان المپيك و پارالمپيــك ريو و قهرمانان ســال 94 تشــكر كرد. در متن نامه تشكر دكتر مسعود ســلطاني فر از رييس جمهوري آمده اســت: «در صبحگاه چهاردهمين روز از اســفندماه سال 1395، قهرمانــان و افتخارآفرينان المپيك و پارالمپيــك ريو ٢016 و قهرمانان رشتههاي مختلف ورزشي ايــن توفيق را يافتند تــا بار ديگر و بــراي نهميــن بار در دولــت تدبير و اميــد با حضرتعالي ديــدار كنند. ديــداري كه در فضايــي صميمي و آكنده از شــور و شــوق و با سخنان بســيار اميدآفريــن و انگيزه بخش جنابعالي در جمع قهرمانان آسيايي و جهانــي و المپينها و پارالمپينها همــراه بود و يك بــار ديگر خانواده بزرگ ورزش را براي تلاشي مضاعف در جهت كســب ســكوهاي افتخار براي ايــران عزيز همــدل و همگام كرد.»

خوشــبختانه ورزش كشــور در دولــت تدبير و اميــد و با عنايت ويــژه جنابعالي به ابعــاد فرهنگي، اجتماعــي، اقتصــادي ورزش و به ويژه بعد ســلامتي، نشاط و شادابي آن دستاوردهاي ارزشمندي را براي مردم عزيز كشورمان به همراه داشته است كه بر خود لازم ميدانم مراتب تقدير و سپاس جامعه ورزش كشور را از نــگاه جامع و متعالــي تان به ورزش ابراز نمايم.

همانطــور كــه جنابعالــي در سخنان خود تاكيد فرموديد ورزش مايه افتخار اميد و نشــاط اســت و ورزشــكاران و قهرمانان پيام آوران افتخار، غرور، و انســجام ملي براي كشور هستند و براين اساس، تمامي تلاش دست اندركاران ورزش بر آن اســت كه با همگرايــي و تعامل هر چه بيشــتر و بهره گيري مطلوب از همه ظرفيتها و امكانات، شــرايط بهتــري را در جهت خدمت به مردم و پاسخگويي به مطالبات و انتظارات آنان فراهم آورند و اطمينان دارم كه جامعه ورزش در اين مسير همچنان از حمايتهاي خاص رياست محترم جمهوري اســلامي ايــران بهرهمند خواهد بود. در پايــان يك بار ديگر مراتــب امتنان و قدردانــي خود را از حضــور اميدبخش تــان در جمع ورزشكاران و قهرمانان ورزش كشور ابراز ميدارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.