رضواني: منتظر تحول در واترپلو هستيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراسيون شنا، شــيرجه و واترپلو ميگويد مســوولان قــول دادهاند از ســال آينــده هيأتهــا به اســتخر مجهز شــوند و به اين ترتيب انقلابي در شــنا رخ خواهــد داد. كميتــه ملي المپيك تا پايان هفته فهرســت نهايــي تيمهاي اعزامــي بــه بازيهــاي كشورهاي اسلامي را اعلام ميكنــد. در حالي كه پيش از اين صحبتهايي در خصــوص اعزام واترپلو مطرح بود، اين اعزام قطعي شــد. او ادامه ميدهد: «امســال در رشته شنا 46 ركورد ملي شكســته شــد و جالب است كه با اين شرايط هم هنوز برخيها از ما انتقاد ميكنند كه به نظرم اين كار اوج بيانصافي اســت. شايد بد نباشد كه آقايان شرايط و امكانات را با نتايج مقايسه كنند تا ببينند اوضاع چگونه است. مسوولان قول دادهاند از ســال آينده هيأتها به اســتخر مجهز شوند و به اين ترتيــب انقلابي در شــنا رخ خواهد داد». او بــه آخرين شــرايط تيم ملي واترپلو اشــاره ميكند: «اتفاقي كه در اين رشــته افتاده، به ياد ندارم كه پس از انقلاب رخ داده باشــد؛ ما برابر چين در ضربات پنالتي باختيــم. واترپلوي ما تيمي جــوان بــا كادر فني جوان دارد كه بايد حمايت شوند. من شك ندارم تا بازيهاي آسيايي اين تيم پخته شده و هر نتيجهاي امكان دارد در آن مسابقات رخ دهد. شــايد اتفاقي كه 40-30 ســال منتظرش بوديم در بازيهاي آســيايي بيفتــد.» رضواني در مورد هدفگذاري دربــاره اين تيم ميگويد: «هدفگذاري ما در رشته واترپلو در بازيهاي كشورهاي اسلامي رفتن روي سكو است. تيمهاي تركيه، قزاقستان و عربســتان رقباي ما محسوب ميشوند. علت اينكه مســوولان اينقدر دير اعلام كردند كه واترپلو اعزام ميشــود اين بود كه ميخواســتند مطمئن شوند تيمي آبرومند در رقابتها حضور خواهد داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.