آتش سوزي هيات قايقراني بوشهر عمدي اعلام شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس هيــات قايقراني بوشــهر از عمدي بودن آتش ســوزي اين هيات و كمپ قايقراني بوشــهر خبر داد. زارعي درباره آتش ســوزي ايــن هيات و علت آن اينطور توضيح ميدهد: «پيگيريها را انجام دادهايم و نظر كارشناسان آتش نشــاني اين بود كه آتش سوزي عمدي اســت. به همين دليل از طريق مراجع قضايي در حال پيگيري هســتيم تا به نتيجه لازم برسيم.»

رييــس هيات قايقراني بوشــهر در پاســخ به اين ســوال كه آيا به شخص خاصي مظنون هستيد ميگويد: «چند ماه پيــش يكي از كارمنــدان هيات را اخــراج كرديم كه اكنــون اصلي ترين مظنون مــا براي آتش ســوزي عمدي هيات و كمپ قايقراني بوشــهر، اوست. هيچ كس ديگري مشــكلي با ما نداشت اما باز هم جاي تاكيد دارد كه مشخص نيست چه كســي اين كار را انجام داده است.»

او ادامــه ميدهــد: «پليس آگاهي از ما نامه كارشناســي آتش نشــاني را خواسته تا پرونده كامل و مورد پيگيري قرار بگيــرد. همه مداركمــان را كامل كرديم تا بتوانيم خيلي ســريع از مسير قضايي به نتيجه برسيم.»

رييــس هيات قايقراني بوشــهر در پاســخ به اين ســوال كه آيــا امكانات و قايقهــا بيمــه بودند نيــز ميگويد: «متاسفانه بيمه نبودند.

خودمان بايد آنها را بيمه ميكرديم اما بــه دليل كمبود بودجه و هزينههاي بالا اين كار را انجام نداديم. 150 ميليون قايق در اين آتش ســوزي سوخته و ما تنهــا ميتوانيم پيگير ماجرا باشــيم تا متهم را شناسايي كنيم.»

او همچنين ميگويد: «آقاي اميني، رييس فدراسيون و مسوولان شهر قول حمايــت از هيات را دادهاند و اميدواريم خيلي زود همه چيز را درست كنيم.»

روز شــنبه محل هيــات قايقراني استان بوشــهر كه هفته گذشته ميزبان فستيوال بينالمللي ورزشهاي آبي بود، طعمه حريق شد و با تمام امكاناتش در شعلههاي آتش سوخت.

در اين سانحه كمپ قايقراني استان كه در محل هيات قرار دارد و قايقهاي اســتان در آن نگهداري ميشــدند نيز سوخت.

حالا با گذشت يك روز از اين ماجرا و پيگيري مسوولان اين استان و سازمان آتش نشاني، مشخص شده كه اين آتش سوزي عمدي بوده و حالا بايد به دنبال مسبب اين اتفاق بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.