كسب عنوان ششمي آسيا توسط تيم ملي راگبي ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات راگبي هفت نفره ردهبندي آســيا كــه در دوحه مركز قطر پيگيري شد با قهرماني فيليپين و كسب مقام ششمي تيم ملي ايران خاتمه يافت. در آخرين روز رقابتهاي راگبي آســيا، تيم ملــي راگبي هفت نفره ايــران ابتدا مقابل تيــم قدر فيليپيــن تن به شكســت داد اما در ديــدار بعدي برابر هند با حســاب 1۷ بر 5 به برتري دســت يافت. در آخرين ديدار، تيم ملي ايران مقابل قطر ايســتاد و با نتيجه ٢٢ بر 10 تن به شكســت داد و در نهايت به مقام ششــم رضايــت داد. در بازي فينال تيم فيليپين موفق شد تايلند را با حســاب 4٢ بر 5 تسليم كند و به مقام نخست برســد. به اين ترتيب در پايان اين مسابقات تيمهاي فيليپين، تايلند، امارات، ســنگاپور، قطر، ايران، هند، پاكستان، اردن، بنگلادش و نپال به عناوين اول تا يازدهم دست يافتند.

رقابتهاي ليگ اسنوبورد و پارا اسنوبورد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.