نبايد بدون بررسي گفت اتفاق عمدي بوده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون قايقراني گفت: «نبايد به اين صورت اعلام كرد كه حادثه آتشسوزي هيات قايقراني استان بوشهر عمدي بوده و بايد تحقيق بيشتري انجام شود.»

غلامرضــا امينــي بــا اشــاره به آتشسوزي هيات قايقراني استان بوشهر و بعد از توضيحاتي كه رييس اين هيات ارائه كرد، گفت: «حدود دو سه روز پيش اين اتفاق رخ داد. طي تماسي كه با هيات اين اســتان داشــتيم به ما اعلام كردند كه اين اتفــاق رخ داده و آنها به صورت شــفاهي به مــا گفتند كه ايــن موضوع عمدي بوده اســت.» او ادامــه داد: « ما به هيات استان گفتيم كه اين موضوع از طريــق اداره كل ورزش و جوانان بايد به ما اعلام شــود. بايد بررسيهاي بيشتري در اين خصــوص صورت بگيرد كه دليل اين حادثه چيســت. نبايد به اين صورت اعلام كرد كه حادثه عمدي بوده است و بايد تحقيق بيشتري در اين مورد صورت گيرد.»

رييــس فدراســيون قايقرانــي حرفهايش را اينطور كامل كرد: «هنوز در مــورد ضــرر مالي اين آتشســوزي چيزي به ما اعلام نشده است و ما منتظر گزارشها هســتيم. در هر صورت بوشهر قطب قايقراني ايران است و فدراسيون به صورت كامل از اين هيات استاني حمايت ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.