معرفي تركيب تيمهاي ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيمهاي ملي تنيس كشــورمان به نخســتين دوره رقابتهــاي تيمي زير 1٢ ســال غرب آســيا در لبنــان اعزام ميشــوند. نخســتين دوره رقابتهاي تيمي زير 1٢ ســال غرب آسيا زير نظر فدراســيون جهاني تنيــس ITF() و با همكاري فدراســيون تنيس آسيا از ۷ تا 1٢ فروردين ماه ســال آينده به ميزباني بيروت برگزار ميشود.

ايــن دوره از رقابتها در 5 منطقه )غربآسيا، آسياي مركزي، جنوب آسيا، شرق آســيا و جنوب شرق آسيا( برگزار ميشود و در نهايت 1٢ تيم جواز حضور در مســابقات قهرماني آسيا را به دست ميآورند. مســابقات تنيس قهرماني زير 1٢ ســال آسيا آبان ماه ســال آينده به ميزباني قزاقســتان برگزار ميشود و از مناطق غرب آســيا، آســياي مركزي و جنوب آسيا ٢ تيم و منطقه شرق آسيا و جنوب شــرقي آسيا نيز 3 تيم ميتوانند به اين رقابتها صعود كنند. مســابقات تيمي زير 1٢ ســال غرب آسيا با حضور تيمهاي ايــران، بحرين، عــراق، اردن، كويــت، امارات، يمن، لبنان، عمان، قطر و سوريه برگزار ميشود و تيمهاي حاضر در ٢ بخش دختران و پســران به مصاف يكديگــر ميروند كــه در تركيب ايران آرســيا سبزه زار، درســا چراغي، رومينا زينالي، امير علي قــوام، آرتين نظري و كسري رحماني حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.