مليپوشان تنيس روي ميز از 6 فروردين در اردو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي تنيس روي ميز به منظور آماده ســازي حضور در مســابقات قهرماني آسيا، از 6 فروردين ماه وارد اردوي آماده سازي ميشود.

مسابقات قهرماني آسيا در سال ٢01۷ ميلادي اولين رويدادي است كه تيم ملي تنيس روي ميز بايد در آن حضور داشته باشد؛ رقابتهايي كه از ٢0 تا ٢۷ فروردين ماه به ميزباني چين برگزار ميشــود. مليپوشان تنيس روي ميز ايران به خاطر پيگيري رقابتهاي باشــگاهي تا پايان ســال هيچ اردوي آماده سازي براي شــركت در اين رقابتها ندارند اما در هفته اول فروردين ماه سال آينده تمرينات خود را براي سفر به چين آغاز ميكنند. طبق برنامه پيشنهادي ســرمربي تيم ملي تنيس روي ميز كه توسط فدراسيون تاييد و نهايي شده است، اردوي آماده سازي تيم ملي تنيس روي ميز براي مسابقات قهرماني آسيا از 6 فروردين ماه در تهران آغاز ميشود و به صورت متوالي تا زمان اعزام به چين ادامه دارد. افشين نوروزي، امير احمديان، ميعاد لطفا... نسبي، حميدرضا طاهرخاني و آروين رويين تن بازيكناني هستند كه تركيب تيم ملي تنيس روي ميز را در مسابقات قهرماني آسيا تشكيل ميدهند. اين پينگ پنگ بازان اردوهاي آمادهســازي خــود را در كنار بازيكنان چيني كه بهعنوان حريف تمريني در ايران به سر ميبرند، برگزار ميكنند.

راگبي ردهبندي آسيا دوحه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.