آغاز جدال پليآف دسته اوليهای بسكتبال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

برنامــه مرحلــه پلــيآف ليــگ دسته اول بســكتبال اعلام شد. كميته مســابقات فدراســيون برنامــه مرحله حذفي ليگ دســته اول بسكتبال را به شرح زير اعلام كرد: گروه شمال: مقام اول )مهرام( - مقام دوم )پارسا فرش مشهد(-مقام سوم )هيات بسكتبال كردســتان(-مقام چهارم )قطــران كاوه گرگان(-مقام پنجم )هيات بســكتبال خراســان رضوي(-مقام ششــم )آرارات(-مقام هفتم )پرواز اصفهان(-مقام هشــتم )هيات بسكتبال البرز قزوين( گروه جنوب: مقام اول )نفت اميديه(مقــام دوم )پتروشــيمي بندرامام(مقام ســوم )پدافند رعــد دزفول(مقام چهــارم )آدميس ميناب(-مقام پنجم )صنعت مــس كرمان(-مقام ششــم )مهروبان نوين(-مقام هفتم )ساحل نشينان بوشهر(-مقام هشتم )شهرداري اراك( برنامه هفته اول به شرح زير است: شهرداري اراك - مهرام هيات البرز قزوين - نفت اميديه ساحل نشينان بوشهر - پارسا فرش مشهد پرواز اصفهان - پتروشيمي بندرامام مهروبــان نوين - هيات بســكتبال كردستان آرارات - پدافند رعد دزفول مس كرمان - قطران كاوه گرگان هيات بســكتبال خراسان رضوي - آدميس ميناب تمام ديدارها ساعت 16، چهارشنبه 18 اسفند ماه آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.