مناف هاشمي رييس كميته پدافند غير عامل شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزير ورزش و جوانان با صدور حكمي، ســيد مناف هاشمي را به سمت رييس كميته پدافند غيرعامل اين وزارتخانه منصوب كرد. در متن اين حكم آمده است: جناب آقاي دكتر سيد مناف هاشمي معاون محترم توسعه منابع و پشتيباني به اســتناد اصول 1٢۷ و 138 قانون اساسي و در اجراي مصوبات سازمان پدافند غير عامل كشور و نيز ماده يازده اساسنامه سازمان فوق و ضرورت كليات نظام فني و اجرايي پدافند غير عامل كشــور و نيز ماده يازده اساسنامه سازمان فوق و ضــرورت كليات نظام فني و اجرايي پدافند غيــر عامل، به موجب اين ابلاغ جنابعالي به سمت رييس كميته پدافند غيرعامل وزارت ورزش و جوانان منصوب ميشــويد. ضرورت دارد حوزههاي موثر اجرايي ســتادي و استاني در انجام ماموريتهاي محوله، همكاري لازم را با جنابعالي به عمل آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.