پايان روز نخست با قهرماني حسين كلهر

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

روز نخست رقابتهاي اســنوبورد قهرماني كشور با صدرنشيني حسين كلهر به پايان رســيد. روز نخست رقابتهاي اســنوبورد قهرماني كشور در پيســت اسكي ديزين دنبال شد و حسين كلهر )فرزند يونس( از استان البرز عنوان نخســت را به خود اختصاص داد. در اين رقابتها حسين كلهر )فرزند جهانگير( اسنوبوردباز استان تهران عنوان دوم را بهدست آورد و سيد حسين صيد از اســتان البرز در جايگاه سوم قرار گرفت. روز دوم اين رقابتها امروز )دوشنبه( در پيست اسكي ديزين پيگيري ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.