8 مدال براي دو باشگاه ايراني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

روز گذشــته در نشستي كه در فدراسيون كشتي برگزار شد، از شكل و شمايل جديد رقابتهاي ليگ برتر كشتي آزاد و فرنگي رو نمايي شــد. چند سال تلاش فدراســيون كشتي براي برگزاري رقابتهاي ليگ برتر به شــكل جايزه بزرگ جواب نداد تا به اين ترتيب يك بار ديگر اين مســابقات دچار تغييرات شود. البته مشخص نيســت كه ميتوان نام تغيير را روي آن گذاشت يا نه ؟ چرا كه اين روند برگزاري بيشــتر شبيه به مســابقاتي است كه در گذشته هم برگزار ميشد و شايد در واقع به نوعي بازگشــت به گذشته است. البته هر نامي هم بخواهيم روي اين تصميم اخير بگذاريم، مهم نيســت. مهم اين اســت كه حتما رقابتهاي ليگ برتر در حد نامش برگزار خواهد شــد.

رقابتهاي ليگ برتر كشتي آزاد و فرنگي از زمان حضور رسول خادم در اين فدراسيون دچار تغييرات زيادي شــد. شكل جديدي از مسابقات به شــكل دورهاي راه اندازي شد. ديگر مسابقات به صورت رفت و برگشــت برگزار نميشد بلكه با تصميم فدراسيون رقابتهاي ليگ برتر به شكل متمركز و در يك شــهر برگزار ميشد. اين نحوه برگزاري مســابقات كه تقريبا چهار سال برگزار شــد انتقادات زيادي را در پي داشــت تا اينكه فدراسيون تصميم گرفت روش جديدي را انتخاب كند. روز گذشــته با برگزاري مراسم قرعهكشي رقابتهــاي ليگ برتر كشــتي آزاد و فرنگي ۹۶ به طور نصفه و نيمهاي از اين مسابقات رونمايي شــد كه نشــانههايي از مســابقات گذشته ليگ برتــر را دارد اما با اين حــال هنوز به طور دقيق مشخص نيســت كه در نهايت چه اتفاقي خواهد افتاد. مراســم قرعه كشي اين مسابقات با حضور مســوولان ۱۴ تيم حاضر در اين رقابتها برگزار شــد و تيمهاي حاضر در اين مسابقات حريفان خود را شناختند.

براســاس قرعه كشي كه انجام شد ۶ تيم در كشتي آزاد حضور خواهند داشت.

در كشتي فرنگي هم ۶ تيم حضور دارند كه آنها هم در دو گروه سه تيمي قرار گرفتهاند. البته شش تيم براي مســابقاتي كه در دو گروه برگزار ميشود بسيار كم است و حتما هم در سطح فني و كيفي رقابتها تاثير خواهد گذاشــت اما شايد بنابر اعلام فدراسيون كشــتي به زودي چند تيم ديگر هم وارد اين رقابتها شــوند به همين دليل تيمهايــي كه براي حضور در ليگ تا ۲۵ فروردين ماه ثبت نام كنند به گروههاي قرعه كشــي شده اضافه ميشــوند. قرار گرفتن حداقــل چهار تيم در هر گروه اين مســابقات ميتوانــد به افزايش كيفيت رقابتها كمك كند. مســابقات به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد كه اين ميتواند تماشاگران شهرهاي مختلف را درگير اين رقابتها كند. براســاس اين روش جديد ليگ برتر كشتي در ۱۰ ماه به صورت رفت و برگشــت از هفته اول ارديبهشت ماه برگزار ميشود.

ليگ برتر كشــتي ميتواند علاوه بر اينكه به منبعي براي درآمدزايي براي كشتيگيران تبديل شود، ميتواند در چرخه ورود كشتيگيران جديد به سطح رقابتهاي ملي كمك شاياني كند. يكي از ايرادهاي اساســي كه به برگــزاري رقابتهاي ليگ برتر در ســالهاي گذشته وجود داشت، بي قانونيهايي بود كه در روند برگزاري رقابتها رخ مــيداد. بنابراين اگر قرار اســت رقابتهاي ليگ برتر همانند گذشته برگزار شــود بايد دورههايي كه برگزار شــده و به آنها ايراد وارد بوده از سوي فدراسيون آناليز شود تا باز هم مشكلات گريبانگير اين رقابتها نشود. ليگ برتر اگر خوب برگزار شود ميتواند در خدمت تيم ملي باشد.

كشتي آزاد گروه «الــف»: بيمــه رازي جويبار-رعد پدافند تهران-ستارگان كاشان گروه «ب»: ستارگان ســاري-پارس رستم كلا- هيات كشتي البرز

كشتي فرنگي گروه «الف»: بيمه رازي- تكتاز نوشــهر- پاس- شهداي مدافع حرم قم گروه «ب»: سينا صنعت ايذه- دانشگاه پيام نور- شركت حمل و نقل مهام عليان كوهدشت- هيات كشتي البرز

پایان كار كشتي گيران در مسابقات اوكراین

نماينــدگان كشــتي آزاد و فرنگي ايران با كســب ۲ مدال طلا، 3 نقره و 3 برنز به كار خود در مســابقات كشتي گيران و مربيان اوكراين پايان دادند.در رقابتهاي كشتي آزاد و فرنگي مسابقات اوكراين تيمهاي كشــتي آزاد و فرنگي باشــگاه رعد پدافند هوايي بــه نمايندگي از كشــورمان در اين رقابتها حضور داشــتند كــه در پايان و در رشته كشتي آزاد به يك مدال طلا، ۲ نقره و 3 برنز و در كشــتي فرنگي به يك مدال طلا و يك نقره دست يافتند.

براي تيم كشتي آزاد باشگاه رعد پدافند هوايي رضا افضلــي در وزن 7۴ كيلوگرم به مدال طلا، حامد رشيدي و مصطفي قياسي در اوزان 7۰ و 8۶ كيلوگــرم به مدال نقره و رضا اطري، پيمان بياباني و حسين شهبازي در اوزان ‪۶۱ ۵7،‬ و ۹7 كيلوگرم به مدال برنز رســيدند و مرتضي قياسي و پويا رحماني در اوزان ۶۵ و ۱۲۵ كيلوگرم از دور رقابتها كنار رفتند.

همچنين براي تيم كشــتي فرنگي باشــگاه رعد پدافند هوايي نيز فرشاد بلفكه در وزن 7۱ كيلوگرم به مدال طلا و شيرزاد بهشتي طلا در وزن ۵۹ كيلوگرم به مدال نقره دســت يافتند، داود عابدين زاده در وزن 8۵ كيلوگرم پنجم شد و محمدرضا گرايي، هادي عليزاده پورنيا، مهدي محمدزاده و شهاب قوره جيلي در اوزان ‪8۰ ،7۵ ۶۶،‬ و ۱3۰ كيلوگرم از دور رقابتها كنار رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.