پيشتازي ایران با هفتمين ميزباني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

برگزاری انتخابي شمشيربازي برای تيم اعزامی به دانشجویان جهان رقابتهــاي انتخابي تيم شمشــير بازي دانشــجويان برگزار ميشود، دانشجويان در رشــته سابر با هم به رقابت دختر و پســر جهت شــركت در بيســت و نهميــن دوره ميپردازند كه براساس شــرايط اعلام شده از سوي كميته مسابقات دانشجويان جهان برگزار ميشود. مسابقه انتخابي فني فدراســيون ملــي ورزشهاي دانشــگاهي، نفرات اول تيم شمشــيربازي دانشــجويان دختر و پســر براي شركت المپياد يا مسابقات قهرماني دانشگاههاي هر بخش در سال در رقابتهــاي دانشــجويان جهان با همكاري فدراســيون ۹۵ و نفراتي كه ردهبندي شمشيربازي كشوري آنها زير 3۰ شمشــيربازي چهارشنبه ۱8 اسفند به مدت يك روز برگزار باشد ميتوانند در اين مسابقات شركت كنند. بيستونهمين ميشود. دورهمسابقاتتابستانيدانشجويانجهان۲8مردادلغايت

در ايــن رقابتها كه بــا حضور دانشــجويان منتخب 8 شهريور ســال آينده در شهر تايپه كشــور تايوان برگزار كليه دانشــگاهها و مؤسســات آموزش عالي سراسر كشور ميشود.

مرحله نيمه نهايــي و نهايي ليگ برتر ووشــو باشگاههاي كشــور در بخش مردان فــردا برگزار ميشــود. در رقابتهاي فصل جاري ليگ برتر ووشو باشگاههاي كشور، ۹ تيم حضور داشتند كه در دو گروه به صورت رفت و برگشت به مصاف هم رفتند.

در گروه نخســت رنگ فيروزه شيراز، پارس جنوبي، شــهرداري بندرعباس، پاس قوامين و هيات مشهد حضور داشتند. از اين گروه دو تيم پــارس جنوبي و پاس قوامين صعود كردنــد. در گــروه دوم هم مقاومت بســيج، دانشگاه آزاد، شــهرداري دامغان و شهرداري ملارد پيكار كردند و در نهايت از اين گروه دو تيم دانشــگاه آزاد و شهرداري دامغــان به نيمه نهايي رســيدند. بر همين اســاس و در مرحله نيمه نهايي، ابتدا پارس جنوبي مدافــع عنوان قهرمانــي به مصاف شهرداري دامغان ميرود. با توجه به شرايط تيم دامغان و آمادگي سانداكاران تيم پارس

اولين آزمــون جدي جودوكاها پس از ماهها تمرين و پشــت سرگذاشتن اردوهاي آماده سازي پايان اين هفته برگزار ميشود و جودوكاهاي كشورمان خود را در رقابتهاي گرند اسلم باكو محك ميزنند. جودوكاهاي ايران كار خود را روي تاتامي گرنداسلم باكو بــا مبارزات اوزان ۶۰- و ۶۶- كيلوگرم آغاز ميكنند.اين دوره از مســابقات گرنداسلم طي روزهاي ۲۰ تا ۲3 اســفندماه با حضور ۲۰۶ جودوكا از 3۲ كشــور برگزار ميشود كه تيم ملي كشــورمان بــا ۱۰ جودوكا در اين رقابتها حاضر خواهد شد. اين در حالي اســت كه پس از مدتها تيم ملي جودو در ۵ وزن به مصاف رقباي خود ميرود.

اين در شــرايطي اســت كه در دوسه ســال گذشــته جودو با تعــداد محدودي جــودوكا عــازم رقابتهــاي بينالمللــي ميشد. طبق برنامه اين مسابقات ابوالفضل محمــودي در وزن ۶۰- كيلوگــرم اولين نماينــده ايران اســت كــه روز جمعه ۲۰ جنوبي به نظر نميرســد شاگردان حسين اوجاقــي براي صعود به فينال كار ســختي داشته باشند.

تيم پارس جنوبي ســال گذشــته نيز روي ســكوي قهرماني قرار داشــت. اما در دومين ديدار مرحله نيمه نهايي، دانشــگاه آزاد كه در سالهاي اخير همواره با هدايت علي اسفندياري يكي از تيمهاي مدعي بوده است رقابتي ســخت را با تيم پاس قوامين دارد. دانشــگاه آزاد عزم خود را جزم كرده تا در رقابتهــاي ليگ عنوان قهرماني را به دست بياورد. دانشــگاه آزاد در ليگ بانوان عنوان قهرماني را به دست آورده بود و حالا به دنبال كســب قهرمانــي دربخش مردان نيز هســت. پس از پايــان رقابتهاي نيمه نهايــي در رقابتهاي نوبت عصر، پيكارهاي ردهبندي و فينال برگزار ميشود تا سه تيم برتر ليگ برتر ووشــوي باشــگاههاي ايران )جام ستارگان( مشخص شوند. اســفند ماه به ديدار رقبــاي خود ميرود. در همين روز قاســم نوري زاده و عليرضا خجســته هــم در وزن ۶۶- كيلوگــرم به روي تاتامي ميروند. شــنبه ۲۱ اسفندماه در روز دوم اين مســابقات، مبارزات اوزان 73- و 8۱- كيلوگرم برگزار خواهد شد كه محمد محمدي بريمانلو، مهدي فتحيپور و سعيد ملايي نمايندگان كشورمان هستند. يكشــنبه در روز پاياني هم وحيد نوري و حامــد رشــيدي در وزن ۹۰- كيلوگرم به مصاف حريفان خود ميروند. جودوكاهاي كشــورمان بعد از پايان ايــن رقابتها به تهران بازميگردنــد تا تمرينات خود را در تهــران دنبال كنند. تيم ملــي جودو، بعد از حضــور در باكو، رقابتهــاي گرند پري تفليس را پيــش رو دارد كه طي روزهاي ۱۰ تا ۱۲ فروردين ماه برگزار ميشود. تيم ملي جودو خود را براي حضور در بازيهاي كشورهاي اســلامي و قهرماني آسيا آماده ميكند.

ســي و پنجمين دوره پيكارهاي جام جهاني كشــتي فرنگي در ســال ۲۰۱7 به ميزباني كشــورمان با حضور تيمهاي هشت كشــور ايران، روسيه، جمهــوري آذربايجــان، تركيه، آلمان، اوكراين، قزاقستان و بلاروس بهعنوان 8 كشــور برتر كشــتي فرنگي دنيا در روزهاي ۲۶ و ۲7 اســفند ماه در شهر آبــادان در اســتان خوزســتان برگزار ميشود.

با احتساب رقابتهاي پيشرو در شهر آبادان، اين هفتمين ميزباني ايران براي مســابقههاي جام جهاني كشتي فرنگي اســت. كشورمان پيش از اين و در ســالهاي گذشته، اين مسابقهها را به ترتيب در سالهاي ‪،۲۰۰۵ ۱۹۹7،‬ ‪۲۰۱۵ ،۲۰۱۴ ،۲۰۱3‬ و ۲۰۱۶ بــه خوبــي و در عين شايســتگي ميزباني كرده كه به جز سال ۲۰۱۶ كه رقابتها در شيراز برگزار شــد، در بقيه سالها مسابقههاي جام جهاني كشتي فرنگي در تهران برگزار شده است.

در آستانه برگزاري سي و پنجمين دوره پيكارهــاي جام جهاني كشــتي فرنگي به ميزباني ايران، اشارهاي كوتاه و مختصر به تاريخچه اين مســابقهها و ذكر نكاتي در خصــوص اين رقابتها خالي از لطف به نظر نميرسد.

*** در پــي برگــزاري موفقيت آميز پيكارهاي جــام جهاني كشــتي آزاد بــه صورت تيم به تيم كه با پيشــنهاد آمريكاييها از سال ۱۹73 ميلادي در شــهر توليدو آمريكا بنيان گذاشته و با استقبال كشورهاي صاحبنام و پيشرو كشتي آزاد دنيا روبهرو شد، رقابتهاي جام جهاني كشــتي فرنگي، هفت سال بعــد از آن و با پيشــنهاد كشــورهاي اروپايي از جمله اتحاد جماهير شوروي ســابق، تركيه، بلغارستان، مجارستان، لهســتان، فرانسه، آلمان غربي و آلمان شــرقي ســابق و همينطور كشورهاي اســكانديناوي ســوئد، فنلاند و نروژ از ســوي فدراســيون بينالمللي كشتي )فيــلا( در ســال ۱۹8۰ در شــهر «ترلبورگ» سوئد راه اندازي شد.

اين رقابتها از نقطه آغازين خود تا به امروز فقط در ســالهاي ۱۹۹8، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ بنا بــه دلايلي برگزار نشد و مجددا از سال ۲۰۰۱ به ميزباني فرانســويها آغاز شــد و تاكنون ادامه داشته است.

از نــكات قابل توجــه پيكارهاي جــام جهاني كشــتي فرنگــي بايد به قهرمانــي مطلق و بلامنازع شــوروي ســابق از بدو پيدايش اين مســابقهها يعني ســال ۱۹8۰ تا سال ۱۹۹۱ كه فروپاشي اين كشــور پهناور در همين ســال اتفاق افتاد، اشاره كرد كه نشان از تاثير اهميت فروپاشي شوروي سابق در قهرمان نشدن پي در پي روسها در سالهاي بعد است.

شــورويها از ســال ۱۹8۰ در «ترلبورگ» ســوئد تا سال ۱۹۹۱ در «ســالونيكا» يونان به مدت ۱۲ ســال قهرمان بلامنازع ايــن رقابتها بودند اما در ســال ۱۹۹۲ كه ايــن رقابتها در شهر «بزانسون» فرانسه برگزار شد، كوباييها به سلطه و حاكميت ۱۲ ساله روسها پايان دادند!

بعد از فروپاشي شوروي سابق، در كارنامه كشــتي فرنگي روســيه كه در واقع نماينده اصلي و كامل سيســتم و نظام اتحاد جماهير شوروي سابق است و هسته مركزي اين كشــور پهناور را شــكل ميدهد، تا به امروز فقط شش عنــوان قهرماني جام جهاني كشــتي فرنگي ديده ميشــود كه بسيار تعجب برانگيز است!

نكته قابل تامل و تعجب برانگيزتر اينكه، روسها چــه در زمان حكومت شوروي سابق و چه در سالهاي بعد از آن تا به امروز فقط يك بار مسابقههاي جام جهاني كشــتي فرنگي در ســال ۲۰۱۲ را در شهر «سارانسك» روسيه ميزباني كردهاند كه ايران در خاك آنها به مقام قهرماني دست يافت.

*** ايــران بــا ميزباني ســال ۲۰۱7 در شــهر آبادان، در مجمــوع با هفت ميزباني، پيشتاز كشورهاي ميزبان جام جهاني كشــتي فرنگي اســت و از اين نظر ركورددار اســت و پس از ايرانيها، مجاريها با ۴ ميزبانــي، آمريكاييها، ســوئديها، يونانيها و فرانسويها هر كدام با سه ميزباني و فنلانديها با دو ميزباني قرار دارند.

روسهــا، بلغاريهــا، نروژيها، آلمانيها، مصريها، قزاقها، گرجيها، تركيهايهــا، ارمنيها و بلاروسها هم هــر كدام يــك ميزباني جــام جهاني كشتي فرنگي را در كارنامه خود دارند.

در ســي و چهار دوره گذشته اين پيكارها، شــوروي سابق و روسيه فعلي جمعــا ۱8 مرتبه )شــوروي ۱۲ بار و روســيه شــش بار( به مقــام قهرماني رسيده اند. ايران با پنج عنوان قهرماني در رتبه بعدي قرار دارد و كشــورهاي كوبا، تركيــه و اوكراين بــه ترتيب با چهــار، ســه و دو مقــام قهرماني در مكانهــاي بعدي هســتند. جمهوري آذربايجان و گرجســتان هم هر كدام يك عنوان قهرماني جام جهاني كشتي فرنگي را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.