كار آسان شاگردان اوجاقي براي رسيدن به فينال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

معرفي دو تيم جودو نابينایان براي كشورهاي اسلامي و قهرماني آسيا مرحله ســوم اردوي آمادگي تيم ملــي جودو نابينايان رقابتهاي آســيايي ۱۰ روز بعد از بازيهاي كشورهاي بــراي حضور موفــق در بازيهاي كشــورهاي اســلامي و اســلامي در كشور ازبكســتان برگزار ميشود و تركيب تيم رقابتهاي قهرماني آسيا از روز گذشته در تهران آغاز شد. اعزامي نيز تغيير خواهد كرد.

اين اردو با حضور ۱۴ نفر از روز گذشــته در تهران آغاز تيم ملي جودو براي نخستين بار به بازيهاي كشورهاي شد و به مدت ۱۰ روز تا ۲3 اسفندماه ادامه دارد. اســلامي اعزام ميشــود و هدف از اعزام ايــن تيم وفاق و

تمرينات ملي پوشان نيز در باشگاه پليس انجام ميشود. همدلي است. تيم ملي با تركيب 3 يا ۴ نفر به اين پيكارها اعزام ميشــود درعيــن حــال رقابت خوبي بــراي حضــور موفق در و تركيب تيم ملي اواخر فروردين ماه مشخص خواهد شد. رقابتهاي قهرماني آسيا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.