بی ثباتی در فدراسيون تكواندو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - مرتضی كريمي

وقتي در كارمان مقررات و قوانين نداريم مجبوريم هر كســي هر جايي هر چه گفت را انجام دهيم. من هميشه معتقدم قانون بد بهتر از نبود قانون اســت. به هر حال قانون غلــط را ميتوانيم اصلاح كنيم امــا نبود قانون را نميتوانيم با حرف و حديث پيش ببريم و يك قانون براي خودمان درســت كنيم.

شــنيدهام كه سرمربي تيم ملي به پيشــنهاد بازيكنان شاخص انتخاب شــده است. اين نشان دهنده بيثباتي در امر مربيگري تيمهاي ملي و اركان فدراسيون اســت كه هر كسي در هر جايگاهي است ميتواند براي تيم ملي تصميم بگيرد. متأسفانه ما در المپيك برزيل در بخش بانوان شاهد اين اتفاق بوديم كه بازيكن اعلام كرد من با اين مربي نميتوانم كار كنم و فدراســيون هم در مقابل خواســته او سر تعظيم فرود آورد. به هر حال وقتي ما قواعد و مقررات را كنار ميگذاريم بايد منتظر واكنش از ســوي هر كسي باشيم. اين اتفاقات خيلي بد اســت و قطعا مشكلساز خواهد شد. ما بايد مربيان بزرگي مثل برانكو و كيروش را در نظر بگيريم، آنها وقتي بازيكني در اوج اســت و حتي به او نياز دارند را به دليل نقض مقررات و بيانضباطي كنار ميگذارند. اين تصميمات بايد براي ما الگو باشد.

اگــر ما بخواهيم موفق باشــيم و به توانايي بازيكنــان و مربيان اعتقاد داريــم، نبايد در چنين مواقعي كوتاه بياييــم. در اين بين بايد به رقابتهاي انتخابي تيم ملي كه چند روز پيش برگزار شد اشاره كنم. واقعا برگزاري اين انتخابيهــا خندهدار بود. ما نفرات خوب در هــر اوزان را به اردوي تيم ملي اعزامي به مسابقات جهاني دعوت كردهايم و نفرات ضعيف را براي كشورهاي اسلامي دعوت كرديم. حالا شما نگاه كنيد اگر تكواندوكاري كه نفر دوم وزن حاضر در اردوي تيم ملي اعزامي به مسابقات جهاني باشد، خط بخورد، ديگر خط خورده است.

از آن ســو نفر چهارم به مسابقات كشورهاي اسلامي اعزام ميشود كه اين اتفاق عجيبي اســت و در واقع دوگانگي به وجود آمده است. اعتقاد من اين است كه شايد ميخواهند با اين تفكرات مربي تيم اعزامي به كشورهاي اسلامي را خراب كنند. به هر حال تكواندو پتانسيل زيادي دارد و جوانهاي با اســتعداد تا دلمان بخواهد داريم. اگر معتقديم كه جوانهاي خوب داريم پس احتياجي نيست در هيچ زمينهاي باج بدهيم. البته به فدراسيون تكواندو تبريك ميگويم كه اين جسارت را به خرج داد، و تعدادي از مربيان جوان را در تيمهاي ملي به كار گرفته است.

خوشحالم كه اين همه مربي جوان داريم و در كادر فني از آنها استفاده ميشــود. در حال حاضر بايد اين جسارت را به خرج داده و بازيكناني كه هر چند عالي هستند اما در قالب تيم ملي قرار نميگيرند و سركشي ميكنند را كنار بگذارند. اصلا نبايد به گذشته آنها كار داشته باشند چرا كه ما جوانهاي پراستعداد زياد داريم.

شنبه و ميزباني خانه تكواندو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.